Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Psalm 139 - Zang: Gerald Troost

Bekijk de volledige tekst

Samenzang Psalm 98 en 122

Bekijk de volledige tekst

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

de nieuwe psalmberijming

De psalmen waren het liedboek van Jezus. Hij droeg ze in zijn hart. Op de meest kritieke momenten horen we Jezus de psalmen herhalen die Hij heeft geleerd. In onze kerkelijke liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. De oude Geneefse melodieën zijn voor velen vertrouwd en zijn nog altijd uitstekend te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. 

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming en ondertussen zijn er ruim 110 psalmen afgerond die op de website te vinden zijn.

Ga direct naar de afgeronde psalmen

Ik ben alweer acht jaar verbonden aan een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. In die zetting is het belangrijk om het evangelie in eenvoudige bewoordingen te verkondigen zonder dat het kinderachtig wordt. Lees meer »

Ds. Dennis Verboom | Geestelijk verzorger bij 's Heeren Loo

Ds. Dennis Verboom
Geestelijk verzorger bij 's Heeren Loo

Lees alle quotes

Onlangs toegevoegde psalmen

1. Vanuit het diepe duister
vind ik geen uitweg, HEER.
Ik schreeuw om redding; luister,
geef aandacht, reageer.
Wie kan er voor U leven
wie doet er niets verkeerd?
Maar U wilt graag vergeven,
daarom wordt U geëerd.

2. Ik blijf de HEER verwachten.
Steeds kijk ik uit naar Hem.
Zijn woord vult mijn gedachten,
ik hunker naar zijn stem.
De HEER laat van zich horen,
wacht hoopvol, Israël!
Eens zal de morgen gloren
van redding en herstel.

1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.
Terwijl ik kniel
zal ik U eren.
Mijn loflied hef ik dankbaar aan
ten overstaan
van wie regeren.
Ik wend mij richting uw paleis;
geestdriftig prijs
ik al uw werken.
Toen ik U riep, hebt U verhoord.
U hield uw woord
door mij te sterken.

2. Uw werk is in elk land bekend,
want, HEER, U bent
beroemd op aarde.
Wie eens uw stem gehoord heeft, kan
niet anders dan
uw macht aanvaarden.
Bestuurders zingen wereldwijd:
‘Zijn majesteit
is hoog verheven.
Hij is dichtbij voor wie Hem eert,
maar Hij negeert
wie koppig leven.

3. Als ik in grote nood verkeer
helpt U mij, HEER,
te overleven.
U redt mij van de tegenstand.
Uw rechterhand
zal uitkomst geven.
Bij U ben ik in veiligheid.
U laat altijd
uw liefde blijken.
Wat U begon, HEER, wordt voltooid.
Ik bid dat nooit
uw werk zal wijken.

1. ‘Ze onderdrukten mij van jongs af aan’
– laat Israël daarover blijven spreken:
‘Vaak moest ik martelingen ondergaan.
Toch wisten ze mijn krachten niet te breken.’

2. Zoals een ploeg een akkerland doorsnijdt,
zo legden ze mijn rug volledig open.
Maar God, die eerlijk is, heeft mij bevrijd
van mijn verdrukkers; het is afgelopen.

3. Laat iedereen die Sions burgers haat
beschaamd en weerloos worden weggedreven.
Ze zijn als gras dat vruchteloos vergaat.
Er zal geen zegen rusten op hun leven.

1. HEER, sterke rots, wil mij verhoren:
ik schreeuw om hulp, ik ga verloren.
Als U blijft zwijgen wordt mijn leven
aan graf en stilte prijsgegeven.
Uw tempel is mijn toevluchtsoord;
laat merken, HEER, dat U mij hoort.

2. Werp mij niet weg met slechte mensen
die mij schijnheilig vrede wensen.
‘Het ga je goed!’ – dat zijn hun woorden,
terwijl ze liever mij vermoorden.
In kwaad en onrecht zijn ze sterk.
HEER, laat hen boeten voor hun werk.

3. Blind zijn ze, tot hun eigen schade,
voor God en voor Gods grote daden.
Hij straft hun onrecht en hun zonden,
richt hun bestaan voorgoed te gronde.
God heeft geluisterd naar mijn stem.
Juichend zing ik een lied voor Hem.

4. Mijn kracht, mijn schild, mijn hartsvertrouwen,
mijn lied, mijn rots om op te bouwen!
U leidt uw volk daadkrachtig verder,
hun burcht bent U, hun goede herder.
HEER, draag de schapen die U weidt,
uw kudde, tot in eeuwigheid.

1. De HEER is groot, verheerlijk Hem.
Prijs Hem vanuit Jeruzalem,
vanuit zijn schitterende woning,
waar Hij regeert als grote koning.
Sions berg is mooi en hoog;
wat een lust voor ieders oog!
Op de hellingen verrijzen
indrukwekkende paleizen.
God zal zijn bescherming geven
aan wie in zijn vesting leven.

2. De volken sloten zich aaneen:
men bracht een leger op de been
om deze stad, zo mooi gelegen,
volledig van de kaart te vegen.
Maar na één blik op de stad
kozen ze het hazenpad.
Beving overviel hen allen,
als bij vrouwen die bevallen.
Zichtbaar werd wat mensen zeiden:
God zal Sion steeds bevrijden.

3. God, in uw tempel is het feest.
Wat bent U liefdevol geweest!
Wij prijzen, God, uw reputatie.
Uw naam is groot in elke natie.
Ieder koninkrijk erkent
dat U trouw en machtig bent.
Sions berg is in de wolken
met U, rechter van de volken.
Vrolijk juichen Juda’s steden,
zij bejubelen uw vrede.

4. Trek blij met ons om Sion heen
en tel de torens één voor één.
Bewonder alle vestingwerken
die deze fraaie stad versterken.
Breng de grootheid van zijn macht
over aan het nageslacht.
Zeg hun: ‘God zal ons omringen
met een muur van zegeningen.
Onze God zal ons bevrijden.
Hij blijft ons voor altijd leiden.’

1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd
uw grote naam bezingen voor altijd.
Met elke nieuwe dag prijs ik U weer.
Ik breng uw naam voor eeuwig alle eer.
Wat bent U groot, HEER! Laat de hele aarde
uw majesteit en uw gezag aanvaarden.
Laat er een loflied zijn in alle monden,
want niemand kan uw grootheid ooit doorgronden.

2. Geslachten prijzen U, eeuw in, eeuw uit.
Uw wonderen verkondigen zij luid.
Zij jubelen dat U geweldig bent.
Ook ik maak graag uw heerlijkheid bekend.
Zij zullen vol ontzag uw daden prijzen.
Ook ik wil U mijn dank en eer bewijzen.
Laat heel de wereld, HEER, uw werk bezingen.
Laat allen zeggen: God doet grootse dingen.

3. Genadig en geduldig is de HEER.
Hij toont zijn trouw en goedheid keer op keer.
Hij deelt zijn gaven uit aan iedereen.
Beschermend staat Hij om zijn schepping heen.
Wie U gemaakt hebt, zullen voor U buigen
Voortdurend zullen zij U dank betuigen.
Ze zullen blij uw koningschap belijden,
verheven woorden aan uw werken wijden.

4. Onwrikbaar staat uw troon, U heeft de macht.
U heerst tot in het duizendste geslacht.
Wie dreigt te vallen, pakt U steunend vast.
Wie kreunend krom loopt, redt U van zijn last.
Uw handen houdt U vol ontferming open;
zo leert U iedereen op U te hopen.
U zorgt royaal voor mensen en voor dieren.
Zij mogen dagelijks uw goedheid vieren.

5. Rechtvaardig is de HEER in woord en daad.
Wie bij Hem hoort, beschermt Hij voor het kwaad.
Hij is wie hoopvol tot Hem roept nabij.
Wie eerbied voor Hem koestert, maakt Hij vrij.
Aan wie Hem liefheeft, blijft de HEER verbonden –
maar wie zijn wil weerstaat, richt Hij te gronde.
Ik zal zijn smetteloze naam belijden.
Doe mee, tot aan het einde van de tijden!

Laatste nieuws

Psalm 129 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 28 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 48 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 145 toegevoegd

Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.