Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

De liederen van Jezus (de psalmen) zijn het hart van de Bijbel en geven weer wat er in het hart van een gelovige leeft aan vreugde en verdriet. Graag zingen wij uit De Nieuwe Psalmberijming omdat het Woord voor je gaat leven. Het brengt de psalmen lekker dichtbij. Lees meer »

Ds. H. Drost | Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Zwijndrecht-Groote Lindt

Ds. H. Drost
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Zwijndrecht-Groote Lindt

Lees alle quotes

Psalm 100

De nieuwe psalmberijming

1. Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

2. Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor:
de HEER is goed, want Hij verbindt
zich aan zijn volk van kind op kind.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Juich, alle volken, voor de HEER.
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem.
Kom met een vrolijk lied tot Hem.

2. Eén God is er, en dat is Hij.
Hij maakte ons, Hem dienen wij.
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort;
Hij leidt ons als zijn kudde voort.

3. Trek jubelend zijn poorten door,
zijn voorhof in en zing in koor:
de HEER is goed, want Hij verbindt
zich aan zijn volk van kind op kind.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm (opent in nieuw tabblad)

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066966 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Bladmuziek

Van deze psalm is bladmuziek beschikbaar.
Bekijk de preview of bestel de bladmuziek online.

Melodie

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 131 en 142

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 134
- LvdK 192 'O kostbaar kruis, o wonder Gods'
- LvdK 237 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer'
- LvdK 239 'Kom Schepper God, o Heil'ge Geest'
- Lvdk 281 'Jezus zal heersen waar de zon'
- LvdK 375 'De trouw en goedheid van de Heer'
- LvdK 380 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'
- LvdK 386 'De nacht, de moeder van de rust'
- LvdK 387 'O Heer mijn God, ook deze nacht'
- LvdK 437 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht'
- Avondzang 'O grote Christus, eeuwig licht'
- Herv Bundel 24 'Dit is de dag die God ons schenkt'
- Joh de Heer 25 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'

1. Juich aarde, juich alom den HEER',
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2. De HEER' is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem.

4. Want goedertieren is de HEER';
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.

1. Gij, volkeren des aardrijks al,
Zingt den Heere met blij geschal,
En dient Hem met harte verheugd,
Verschijnt voor Zijn aanschijn met vreugd.

2. Bekent, dat Hij een Heere zij,
Die ons zonder ons toedoen vrij
Gemaakt heeft en verworven fijn
Tot schaapkens goed der weiden Zijn.

3. Wilt tot Zijnen tempel ingaan,
Doet van lof en dank vermaan;
In Zijn schone voorhoven zoet,
En prijst daar Zijnen Name goed.

4. Want vol van goedheid is de Heer,
Zijn genade duurt immermeer;
Zijn godd'lijk woord en Zijn waarheid
Blijven tot in der eeuwigheid.

1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt."

3. Treedt statig binnen door de poort,
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

1. Juicht, alle volken, prijst de Heer!
Dient God met vreugde, geeft Hem eer.
Komt, jubelt voor zijn aangezicht
en wandelt vrolijk in zijn licht.

2. De Heer is God, erkent zijn macht,
Hij schiep ons door zijn grote kracht.
Wij zijn van Hem in eeuwigheid,
zijn volk, de schapen die Hij weidt.

3. Gaat zingend door zijn tempelpoort,
zet in zijn voorhof 't zingen voort,
zingt daar zijn grote naam ter eer,
zingt tot zijn glorie, looft de Heer!

4. Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer,
zijn trouw en waarheid houden kracht
tot in het verste nageslacht.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.