Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op gelegenheid:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 57

De nieuwe psalmberijming

1. God, geef genade nu ik tot U zucht;
Geef mij genade nu ik tot U vlucht.
Mijn leven is alleen bij U geborgen.
Onder uw vleugels schuil ik opgelucht.
De nacht is zwart, maar ik verwacht de morgen.

2. Ik vraag de Allerhoogste om gehoor,
om zijn bescherming, want daar zorgt Hij voor:
Vanuit de hemel zal Hij mij bewaren.
Wie mij bedreigt, gaat er beschaamd vandoor.
Ik mag Gods liefde en zijn trouw ervaren.

3. Een leeuwentroep wil mij niet laten gaan.
Pas als ze bloed zien, grommen ze voldaan.
Hun tong verspreidt schandalige verhalen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

4. Er lag een vangnet op mijn levenspad,
waar ik al haast in vastgebonden zat
zonder een kans om ooit nog los te breken.
Ze groeven ook een sluw verborgen gat –
maar bleven er vervolgens zelf in steken.

5. Ik ben gerust, God, en vol zekerheid.
Ik ben gerust, mijn hart is graag bereid
om U te prijzen door muziek te maken.
Kom ziel, en zing! Kom harp, speel toegewijd!
Ik zal de nieuwe morgen wakker maken.

6. Voor U, mijn God, hef ik een loflied aan.
Uw trouw en liefde zullen nooit vergaan –
ik zing het dankbaar uit in vele talen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. God, geef genade nu ik tot U zucht;
Geef mij genade nu ik tot U vlucht.
Mijn leven is alleen bij U geborgen.
Onder uw vleugels schuil ik opgelucht.
De nacht is zwart, maar ik verwacht de morgen.

2. Ik vraag de Allerhoogste om gehoor,
om zijn bescherming, want daar zorgt Hij voor:
Vanuit de hemel zal Hij mij bewaren.
Wie mij bedreigt, gaat er beschaamd vandoor.
Ik mag Gods liefde en zijn trouw ervaren.

3. Een leeuwentroep wil mij niet laten gaan.
Pas als ze bloed zien, grommen ze voldaan.
Hun tong verspreidt schandalige verhalen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

4. Er lag een vangnet op mijn levenspad,
waar ik al haast in vastgebonden zat
zonder een kans om ooit nog los te breken.
Ze groeven ook een sluw verborgen gat –
maar bleven er vervolgens zelf in steken.

5. Ik ben gerust, God, en vol zekerheid.
Ik ben gerust, mijn hart is graag bereid
om U te prijzen door muziek te maken.
Kom ziel, en zing! Kom harp, speel toegewijd!
Ik zal de nieuwe morgen wakker maken.

6. Voor U, mijn God, hef ik een loflied aan.
Uw trouw en liefde zullen nooit vergaan –
ik zing het dankbaar uit in vele talen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm (opent in nieuw tabblad)

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7124304 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Melodie

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen;
Want mijne ziel betrouwt op U alleen.
Mijn toevlucht is de schaduw Uwer vleug'len.
Ik berg mij daar voor alle tegenheen,
Totdat Uw macht den vijand zal beteug'len.

2. Ik roep tot God, den Koning van 't heelal;
Tot God, die 't werk aan mij voleinden zal,
Die van omhoog mij redt uit mijn ellenden,
En, hoe men woed', mijn vijand brengt ten val.
God zal Zijn gunst en waarheid nederzenden.

3. Door Gods gena wordt mijne ziel gered,
Schoon zij rondom van leeuwen is bezet.
Ik lig, gedrukt door felle stokebranden;
Hun tongen zijn, als zwaarden, scherp gewet;
Als spiesen en als pijlen zijn hun tanden.

4. Verhef, o God, verhef U hemelhoog,
Uw ere straal' op aard' in ieders oog.
Zij, die een net bereidden voor mijn gangen,
Zijn zelf, terwijl mijn ziel zich nederboog,
In enen kuil, voor mij bereid, gevangen.

5. Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid.
Ik ben gered; nu is mijn hart bereid,
Het is bereid, om U, mijn God, te loven.
Nu wordt Uw Naam door mij met vreugd verbreid,
Mijn psalmgezang klimm' tot Uw roem, naar boven.

6. Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luit.
Mijn zanglust streeft den dageraad vooruit;
'k Zal onder al de volken, HEER', U prijzen.
Mijn psalmgezang zal, bij cimbaal en fluit,
Uw Naam alom de plechtigst' eer bewijzen.

7. Uw goedheid, HEER', is groot en hemelhoog;
Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog.
Verhef U dan ver boven 's hemels kringen;
Uw eer versprei' haar luister in elks oog;
Laat ieder die door heel de wereld zingen.

1. Ontferm U, Heer, ontferm U over mij;
Want ik betrouw op U met harte blij;
Totdat de bozen vergaan zullen wezen,
Zal ik altijd mijn toevlucht nemen vrij
Onder Uwe vleugelen, Heer geprezen!

2. Tot den hoogsten God mijn stem komen zal,
Tot Hem, Die een eind maakt mijns lijdens al.
Gods goedheid en waarheid zullen hen t' zamen
Verbinden tot mijn hulp in dit misval;
En hen die mij verslinden, wil beschamen.

3. Mijn ziel is in 't midden der leeuwen snel;
Mij hebben omringet moordbranders fel;
Scherp als spiesen en pijlen zijn haar tanden,
Haar tonge gelijkt den zwaarde zeer wel;
Want ze scherp snijdt en maakt alles tot schanden.

4. Verhef U boven den hemel, o Heer!
Laat overal verbreid wezen Uw eer.
Zij stellen strikken allen mijnen gangen,
En zij verdrukken mijn ziele gaar zeer;
Zij graven enen kuil, om mij te vangen.

5. Maar zij zijn in den kuil nu ter tijd
Gevallen; dies is mijn hart zeer verblijd
En lacht, zijnde bereid tot dezen stonden,
Om Uwen lof te zingen breed en wijd,
En deez' verlossing alzins te verkonden.

6. Dies zijt wakker mijn tong en mijn gemoed,
Staat haast op, psalter en mijn harpe zoet:
Des morgens zeer vroeg wil ik mij opmaken,
Heer, om te verbreiden Uw ere goed,
In alle landen en in alle spraken.

7. Tot den hemel strekt haar Uwe waarheid,
En tot de wolken Uwe getrouwheid.
Verhef U, Heer! laat Uw kracht zien op d' aerde;
Toon, dat in d' hemel woont Uw Majesteit,
Doe dat Uw eer overal gemerkt werde.

1. Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij,
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij,
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen.
In uwer vleug'len schaduw berg ik mij,
tot d' onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.

2. Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,
de Here, die 't voor mij voleinden zal;
Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden
van allen die bedacht zijn op mijn val.
Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde.

3. Te midden van de leeuwen lig ik neer.
Geweldenaars gaan tegen mij tekeer,
vuurspuwend en met tongen scherp als zwaarden.
Verhef U boven alle heem'len, Heer,
uw heerlijkheid zij over heel de aarde.

4. Zij hebben mij een valstrik uitgezet,
maar God bevrijdt mijn voeten uit het net.
Zij hebben mij arglistig met hun allen
een kuil gegraven, maar ik ben gered
en zij zijn reddeloos erin gevallen.

5. In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid,
U wil ik loven, die mij hebt bevrijd.
Ziel, maak u op, den Here groot te maken,
gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt,
doe met uw lied het morgenlicht ontwaken.

6. Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer
aan U, van wien ik zingend profeteer.
Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven.
Verhef U boven alle heem'len, Heer,
uw heerlijkheid zij over alle leven!

1. Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij,
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij,
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen.
In uwer vleug'len schaduw berg ik mij,
tot d' onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen.

2. Ik roep tot God, de heerser van 't heelal,
de Here, die 't voor mij voleinden zal;
Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden
van allen die bedacht zijn op mijn val.
Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde.

3. Te midden van de leeuwen lig ik neer.
Geweldenaars gaan tegen mij tekeer,
vuurspuwend en met tongen scherp als zwaarden.
Verhef U boven alle heem'len, Heer,
uw heerlijkheid zij over heel de aarde.

4. Zij hebben mij een valstrik uitgezet,
maar God bevrijdt mijn voeten uit het net.
Zij hebben mij arglistig met hun allen
een kuil gegraven, maar ik ben gered
en zij zijn reddeloos erin gevallen.

5. In U, Heer, heeft mijn hart zijn zekerheid,
U wil ik loven, die mij hebt bevrijd.
Ziel, maak u op, den Here groot te maken,
gij harp en lier, toon dat gij vrolijk zijt,
doe met uw lied het morgenlicht ontwaken.

6. Ik breng, o Heer, voor heel de wereld eer
aan U, van wien ik zingend profeteer.
Uw gunst en trouw zijn hemelhoog verheven.
Verhef U boven alle heem'len, Heer,
uw heerlijkheid zij over alle leven!

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.