Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 29

1. Engelen, erken de HEER;
geef Hem koninklijke eer.
Prijs zijn macht en majesteit;
kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
echoot over oceanen.
Heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksem en zijn donder.

2. Vol van majesteit en macht
spreekt de HEER met grote kracht.
Bomen buigen neer voor Hem,
ceders schudden door zijn stem.
Ja, de dikste takken breken
als de HEER begint te spreken.
Hoge heuvels, bergen, bossen
springen op als jonge ossen.

3. Hoor, de HEER spreekt in het vuur,
op de steppen, kaal en guur.
De woestijn beeft door zijn woord;
het wordt overal gehoord.
Dieren, van zijn macht doordrongen,
werpen in hun nood hun jongen.
Als Gods stem klinkt in de wouden
zal geen stam zijn schors behouden.

4. In de tempel van de HEER
klinkt een lied van lof en eer.
Hij regeert met vaste hand
over zee en vasteland.
Hij, de koning van het leven,
zal zijn volk het goede geven.
In zijn kracht komt Hij ons tegen
met zijn vrede en zijn zegen.

1. Engelen, erken de HEER;
geef Hem koninklijke eer.
Prijs zijn macht en majesteit;
kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
echoot over oceanen.
Heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksem en zijn donder.

2. Vol van majesteit en macht
spreekt de HEER met grote kracht.
Bomen buigen neer voor Hem,
ceders schudden door zijn stem.
Ja, de dikste takken breken
als de HEER begint te spreken.
Hoge heuvels, bergen, bossen
springen op als jonge ossen.

3. Hoor, de HEER spreekt in het vuur,
op de steppen, kaal en guur.
De woestijn beeft door zijn woord;
het wordt overal gehoord.
Dieren, van zijn macht doordrongen,
werpen in hun nood hun jongen.
Als Gods stem klinkt in de wouden
zal geen stam zijn schors behouden.

4. In de tempel van de HEER
klinkt een lied van lof en eer.
Hij regeert met vaste hand
over zee en vasteland.
Hij, de koning van het leven,
zal zijn volk het goede geven.
In zijn kracht komt Hij ons tegen
met zijn vrede en zijn zegen.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Arjen Vreugdenhil

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Engelen, erken de HEER;
geef Hem koninklijke eer.
Prijs zijn macht en majesteit;
kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
echoot over oceanen.
Heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksem en zijn donder.

2. Vol van majesteit en macht
spreekt de HEER met grote kracht.
Bomen buigen neer voor Hem,
ceders schudden door zijn stem.
Ja, de dikste takken breken
als de HEER begint te spreken.
Hoge heuvels, bergen, bossen
springen op als jonge ossen.

3. Hoor, de HEER spreekt in het vuur,
op de steppen, kaal en guur.
De woestijn beeft door zijn woord;
het wordt overal gehoord.
Dieren, van zijn macht doordrongen,
werpen in hun nood hun jongen.
Als Gods stem klinkt in de wouden
zal geen stam zijn schors behouden.

4. In de tempel van de HEER
klinkt een lied van lof en eer.
Hij regeert met vaste hand
over zee en vasteland.
Hij, de koning van het leven,
zal zijn volk het goede geven.
In zijn kracht komt Hij ons tegen
met zijn vrede en zijn zegen.

1. Engelen, erken de HEER;
geef Hem koninklijke eer.
Prijs zijn macht en majesteit;
kniel, aanbid zijn heerlijkheid.
Hoor, zijn stem klinkt in orkanen,
echoot over oceanen.
Heel de aarde ziet het wonder
van zijn bliksem en zijn donder.

2. Vol van majesteit en macht
spreekt de HEER met grote kracht.
Bomen buigen neer voor Hem,
ceders schudden door zijn stem.
Ja, de dikste takken breken
als de HEER begint te spreken.
Hoge heuvels, bergen, bossen
springen op als jonge ossen.

3. Hoor, de HEER spreekt in het vuur,
op de steppen, kaal en guur.
De woestijn beeft door zijn woord;
het wordt overal gehoord.
Dieren, van zijn macht doordrongen,
werpen in hun nood hun jongen.
Als Gods stem klinkt in de wouden
zal geen stam zijn schors behouden.

4. In de tempel van de HEER
klinkt een lied van lof en eer.
Hij regeert met vaste hand
over zee en vasteland.
Hij, de koning van het leven,
zal zijn volk het goede geven.
In zijn kracht komt Hij ons tegen
met zijn vrede en zijn zegen.

Tekst: Arjen Vreugdenhil

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066956 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. Aardse machten, looft den HEER'!
Geeft den HEERE sterkt' en eer.
Dat de lof van 's Hoogsten Naam,
Aller groten roem beschaam'.
Vorsten, 't voegt u, Hem, in 't midden;
Van Zijn heiligdom t' aanbidden,
't Voegt u, met de Godgetrouwen,
's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen.

2. 's HEEREN stem, op 't hoogst geducht,
Rolt en klatert door de lucht.
Berst, met vreselijk geluid,
Op de grote waat'ren uit.
Klinkt, met nadruk en vermogen,
Heerlijk uit de hemelbogen.
't Schepsel beeft en staat verwonderd,
Als de God der ere dondert.

3. 's HEEREN wonderstem verbreekt,
Als Zijn grimmigheid ontsteekt,
't Ceed'renbos van Libanon,
Schudt den hogen Sirion.
Ceed'ren, uit den grond gewrongen,
Hupp'len als der rund'ren jongen,
Bergen voelen sidderingen,
Daar z' als wilde stieren springen.

4. 's HEEREN stem verbaast natuur,
Houwt uit bergen vlammend vuur.
Schiet van 't zwerk den bliksem neer.
Kades beeft voor 't buld'rend weer.
Woestenijen slaan aan 't zuchten.
Hinden krijgen, onder 't vluchten,
Barenswee ; door vrees gedrongen,
Werpen z', in dien nood, haar jongen.

5. 's HEEREN stem ontbloot het woud;
Maar hij, die op God vertrouwt,
Buigt zich veilig, Hem ter eer,
Juichend in Zijn tempel neer.
't Is de HEER', Wiens wenk de stromen
In hun woede kon betomen;
Die, in macht nooit af te meten,
Eeuwig is ten troon gezeten.

6. Looft den HEER', die wond'ren werkt;
Israel, Zijn volk, versterkt.
Hem, die Jakobs heilig kroost
Zeeg'nen zal met vreed' en troost.

1. Gij prinsen, en gij heren, 
Begaafd met grote ere,
Schrijft God toe altezamen
Zijn kracht en lof bekwame. 
Wilt Hem zulken prijs bewijzen, 
Als Zijn macht, niet om volprijzen,
Toestaat, en in Zijn woning goed
Buiget Hem de knien met ootmoed.
 
2. Gods stem werd gehoord krachtig 
Op de wateren machtig; 
In 's hemels wolken zeer klaar 
Werd ook Gods kracht openbaar, 
Zijn stemme (niet om versterken) 
Getuigt van Zijn grote werken; 
Zijn stem is vol t' allen stonden 
Van heerlijke kracht bevonden.
 
3. Gods stem slaat met onweder 
De cederbomen neder, 
Op Liban den berg geplant, 
En d' ander bergen in 't land,
Hij doet die springen te degen. 
Zo de jonge kalvers plegen,
En als de jong' eenhoornen doen,
Die opspringen in bossen groen.
 
4. Gods stem doorsnijdt en scheidet 
't Vuur en zijn vlam uitbreidet;
Hij doet 't dal Kades beven,
Met de dalen daarneven. 
Hij schrikt de hinden kleinmoedig, 
En doet ze misvallen spoedig;
Hij doet de bossen groen en groot,
Door Zijn kracht worden dor en bloot.
 
5. Maar ieg'lijk gaat bij dezen
In Gods tempel geprezen,
En daar hij placht te beven, 
Hij looft Hem al zijn leven. 
Des waters, dat men vreest zere, 
Des zondvloeds, is God een Heere;
En Zijn koninkrijke voortaan
Zal eeuwiglijk vast blijven staan.
 
6. Daarom zal de Heer wezen 
Zijns volks kracht uitgelezen; 
Vreed' en goed zal hem geven
Onze God hoog verheven.

1. Gij die hoog verheven zijt,
geeft den Here heerlijkheid,
geeft des Heren naam de eer,
buigt u juichend voor Hem neer.
Hoort de grote stem des Heren,
alles moet zich tot Hem keren.
Machten, die het hoofd opsteken,
worden stil als God gaat spreken.

2. Op de waat'ren wijd en zijd
dreunt zijn stem vol majesteit.
Grote vloeden stuwt Hij voort
en Hij dwingt ze met zijn woord.
Donderslagen doet hij spreken
en de watermassa's smeken.
Hoort de grote God der ere!
machtig is de stem des Heren.

3. Sterke bomen buigt zijn stem.
Hoogten knielen neer voor Hem.
Zelfs de trotse ceder breekt
als de storm zijn machtwoord spreekt.
Bergen als gehoornde dieren
springen op om God te vieren.
In de reidans voor zijn ogen
wordt de Libanon bewogen.

4. Uit het hart der duisternis,
uit de nacht van het gemis,
houwt des Heren stem het licht
als een vlam, een bliksemschicht.
Ja, zijn stem is op de steppe
als de winden die zich reppen;
als de storm zal Hij verschijnen,
beven doet Hij de woestijnen.

5. Tot in 't diepste van het bos
maakt zijn stem de stammen los,
plant de echo van het woord
zich in dood en leven voort.
Ja, zijn stem in storm en regen
brengt ontzetting allerwegen.
Maar die in zijn huis verkeren
zingen luid de lof des Heren.

6. Boven 't bodemloos geweld
heeft de Heer zijn troon gesteld.
Hij die zetelt op de vloed,
Koning zal Hij zijn voorgoed.
Levenskracht zal Hij ons geven,
ja, zijn volk zal Hij doen leven.
Overvloedig deelt Hij mede
voorspoed en geluk en vrede.

1. Hemelingen, buigt u neer,
geeft de Here kracht en eer,
geeft de Here heerlijkheid,
looft zijn naam en majesteit.
Looft Hem om zijn grote daden,
dient Hem in uw feestgewaden.
Komt u voor de Here buigen,
hulde aan uw God betuigen.

2. Machtig is des Heren stem,
wateren weerkaatsen hem.
Door de God der Heerlijkheid
klinkt de donder wereldwijd.
Boven het geweld der meren
klinkt de sterke stem des Heren,
want des Heren stem is krachtig,
vol van luister, groots en machtig.

3. Hoort zijn stem, die bomen velt,
ceders breekt met zijn geweld.
Als een kalf danst Libanon,
als een woudos de Sirjon.
's Heren stem splijt zware stammen,
bliksem doet het hout ontvlammen.
De woestijnen doet Hij dreunen,
Kades' wildernissen kreunen.

4. Door de kracht van 's Heren woord
brengen hinden jongen voort.
't Woud wordt van zijn schors ontdaan,
niets kan Gods geweld weerstaan.
Maar in zijn verheven woning
zal een ieder aan de koning
lof en Heerlijkheid bewijzen
en Hem om zijn grootheid prijzen.

5. God, de Here, troont voorgoed
op de grote watervloed.
Hij is Koning voor altijd,
ja, Hij heerst in eeuwigheid.
Want de Here is almachtig,
maakt zijn volk zijn gunst deelachtig.
Hij schenkt kracht en op hun bede
zegent Hij zijn volk met vrede.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.