Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 48

1. De HEER is groot, verheerlijk Hem.
Prijs Hem vanuit Jeruzalem,
vanuit zijn schitterende woning,
waar Hij regeert als grote koning.
Sions berg is mooi en hoog
en een lust voor ieders oog.
Op de hellingen verrijzen
indrukwekkende paleizen.
God zal zijn bescherming geven
aan wie in zijn vesting leven.

2. De volken rukten samen op;
hun leger trok naar Sions top
om deze stad, zo mooi gelegen,
volledig van de kaart te vegen.
Maar verslagen en ontdaan
zijn ze ervandoor gegaan.
Huiver overviel hen allen
als bij vrouwen die bevallen.
Wij zien wat ze ons al zeiden:
God zal steeds voor Sion strijden.

3. God, in uw tempel is het feest.
Wat bent U liefdevol geweest!
Uw naam, uw goede reputatie
verheerlijkt men in elke natie.
Ieder koninkrijk erkent
dat U trouw en machtig bent.
Sions berg is in de wolken
met U, rechter van de volken.
Vrolijk juichen Juda’s steden
om gerechtigheid en vrede.

4. Trek met elkaar om Sion heen
en tel haar torens, één voor één.
Bewonder alle vestingwerken,
de muren die de stad versterken.
Breng de grootheid van haar macht
over aan het nageslacht.
Zeg hun: ‘God zal ons omringen
met een muur van zegeningen.
Onze God wil ons bevrijden;
Hij zal ons voor altijd leiden.’

De HEER is groot, verheerlijk Hem.
Prijs Hem vanuit Jeruzalem,
vanuit zijn schitterende woning,
waar Hij regeert als grote koning.
Sions berg is mooi en hoog
en een lust voor ieders oog.
Op de hellingen verrijzen
indrukwekkende paleizen.
God zal zijn bescherming geven
aan wie in zijn vesting leven.

2. De volken rukten samen op;
hun leger trok naar Sions top
om deze stad, zo mooi gelegen,
volledig van de kaart te vegen.
Maar verslagen en ontdaan
zijn ze ervandoor gegaan.
Huiver overviel hen allen
als bij vrouwen die bevallen.
Wij zien wat ze ons al zeiden:
God zal steeds voor Sion strijden.

3. God, in uw tempel is het feest.
Wat bent U liefdevol geweest!
Uw naam, uw goede reputatie
verheerlijkt men in elke natie.
Ieder koninkrijk erkent
dat U trouw en machtig bent.
Sions berg is in de wolken
met U, rechter van de volken.
Vrolijk juichen Judas steden
om gerechtigheid en vrede.

4. Trek met elkaar om Sion heen
en tel haar torens, één voor één.
Bewonder alle vestingwerken,
de muren die de stad versterken.
Breng de grootheid van haar macht
over aan het nageslacht.
Zeg hun: ‘God zal ons omringen
met een muur van zegeningen.
Onze God wil ons bevrijden;
Hij zal ons voor altijd leiden.’

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. De HEER is groot, verheerlijk Hem.
Prijs Hem vanuit Jeruzalem,
vanuit zijn schitterende woning,
waar Hij regeert als grote koning.
Sions berg is mooi en hoog
en een lust voor ieders oog.
Op de hellingen verrijzen
indrukwekkende paleizen.
God zal zijn bescherming geven
aan wie in zijn vesting leven.

2. De volken rukten samen op;
hun leger trok naar Sions top
om deze stad, zo mooi gelegen,
volledig van de kaart te vegen.
Maar verslagen en ontdaan
zijn ze ervandoor gegaan.
Huiver overviel hen allen
als bij vrouwen die bevallen.
Wij zien wat ze ons al zeiden:
God zal steeds voor Sion strijden.

3. God, in uw tempel is het feest.
Wat bent U liefdevol geweest!
Uw naam, uw goede reputatie
verheerlijkt men in elke natie.
Ieder koninkrijk erkent
dat U trouw en machtig bent.
Sions berg is in de wolken
met U, rechter van de volken.
Vrolijk juichen Juda’s steden
om gerechtigheid en vrede.

4. Trek met elkaar om Sion heen
en tel haar torens, één voor één.
Bewonder alle vestingwerken,
de muren die de stad versterken.
Breng de grootheid van haar macht
over aan het nageslacht.
Zeg hun: ‘God zal ons omringen
met een muur van zegeningen.
Onze God wil ons bevrijden;
Hij zal ons voor altijd leiden.’

De HEER is groot, verheerlijk Hem.
Prijs Hem vanuit Jeruzalem,
vanuit zijn schitterende woning,
waar Hij regeert als grote koning.
Sions berg is mooi en hoog
en een lust voor ieders oog.
Op de hellingen verrijzen
indrukwekkende paleizen.
God zal zijn bescherming geven
aan wie in zijn vesting leven.

2. De volken rukten samen op;
hun leger trok naar Sions top
om deze stad, zo mooi gelegen,
volledig van de kaart te vegen.
Maar verslagen en ontdaan
zijn ze ervandoor gegaan.
Huiver overviel hen allen
als bij vrouwen die bevallen.
Wij zien wat ze ons al zeiden:
God zal steeds voor Sion strijden.

3. God, in uw tempel is het feest.
Wat bent U liefdevol geweest!
Uw naam, uw goede reputatie
verheerlijkt men in elke natie.
Ieder koninkrijk erkent
dat U trouw en machtig bent.
Sions berg is in de wolken
met U, rechter van de volken.
Vrolijk juichen Judas steden
om gerechtigheid en vrede.

4. Trek met elkaar om Sion heen
en tel haar torens, één voor één.
Bewonder alle vestingwerken,
de muren die de stad versterken.
Breng de grootheid van haar macht
over aan het nageslacht.
Zeg hun: ‘God zal ons omringen
met een muur van zegeningen.
Onze God wil ons bevrijden;
Hij zal ons voor altijd leiden.’

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7124291 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. De HEER' is groot; elk zing' Zijn lof
In Salems stad en tempelhof,
Waar onze God, bij zuiv're tonen,
Op Zijnen heil'gen berg wil wonen.
Hoe schoon, hoe welgelegen,
Wat vreugd voor d' aard', wat zegen,
Is Sions berg ! hoe groots, hoe blij,
Hoe heerlijk aan de noorderzij!
Wie is 't, die niet de Godsstad roemt,
De stad des groten Konings noemt?

2. In haar paleizen vestigt God
Zijn troon; wordt daar erkend, een slot,
Een hoog vertrek voor 't volk te wezen;
Geen vorsten heeft men daar te vrezen.
Pas hadden zij, verbonden,
Den tocht zich onderwonden;
Pas hadden zij de stad in 't oog,
Of hun verwond'ring steeg zo hoog,
Dat, Sion slechts van ver te zien,
Hen straks van schrik terug deed vlien.

3. Daar greep hen beving aan, vervaard,
Vol smart, gelijk een vrouw die baart.
Zo doet G' een oostenwind de kielen
Van Tarsis' vloot in zee vernielen.
Wij zagen, 't geen onz' oren
Voorheen slechts mochten horen;
In deze stad, den troon der eer
Van God, der legerscharen HEER'.
Hij zal, door macht en kloeke daan,
In eeuwigheid haar vast doen staan.

4. Wij, o verheven Majesteit,
Gedenken Uw weldadigheid
In 't midden van Uw heil'ge woning.
Gelijk Uw Naam is; grote Koning,
Bij ons terecht geprezen,
Zo is Uw roem gerezen,
En bij de volken zeer vermaand,
Tot aan het uiterst' eind der aard.
Uw rechterhand, die 't kwaad niet duldt,
Is met gerechtigheid vervuld.

5. Dat Sions berg weergalm' van vreugd,
Laat Juda's dochters zijn verheugd,
Wijl Gij haar vijand sloegt in 't strijden.
Gaat Sion rond aan alle zijden;
Telt al den vestingwerken
En torens, die 't versterken;
Ja ziet met een oplettend oog,
Paleizen steig'ren hemelhoog,
En stout verduren al 't geweld,
Opdat gij 't aan uw kroost vertelt.

6. Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

1. In de heilige stad voorwaar,
Die God Hem verkiest openbaar,
Is 't dat Hij steeds ons wil bewijzen
Zijn heerlijkheid niet om volprijzen.
Sion gelegen in 't noord,
Heeft onze God van nu voort
Hem geheiliget alvoren,
In een schoon land uitverkoren;
Daarin alleen t' alle tijden
Moet hem dat aardrijk verblijden.

2. In haar paleis is God bekend,
Een Bewaarder tot in den end;
Want de koningen spanden t' zamen,
En gewapend tegen haar kwamen,
Zij hebben Gods kracht gezien,
En waren verbaasd mitsdien;
Zij vlogen met groot versagen,
Zeer verschrikt zijnd' en verslagen,
En hebben met angst en beven
Hen al in de vlucht begeven.

3. Een smart gelijk des barens nood,
Heeft ze bevangen, klein en groot;
Gelijk als wan' Gij met tempeesten
De schepen breekt, minst met den meesten,
Wij hebben 't bevonden klaar,
Dat ons voorzeid was voorwaar
Te weten, dat de woonstede
Des sterken Gods vol van vrede,
Is de plaatse, daar met lusten
Onze God eeuwig wil rusten.

4. Hij heeft z' alzo gemaakt voortaan,
Dat z' eeuwiglijk wel zal bestaan;
Midden in Uw huis kan men, Heere!
Uwe gunste wel merken zere.
Dies werd alleszins verbreid,
Heer! Uwes Naams heerlijkheid.
Uwen lof hoort men verkonden
Overal uit alle monden.
Uw rechterhand is bevonden
Vol gerecht'heid t' allen stonden.

5. De berg Sion is zeer verblijd;
Ook houden vierdag nu ter tijd
De dochters van Juda lofwaardig.
Over Uw oordelen rechtvaardig,
Gaat rondom Sion niet kleen,
En telt haar torens meteen;
Haar sterkheid bemerkt eendrachtig;
Ziet ook haar muren zeer krachtig.
Dat Sion den nakoom'lingen
Bekend werde door deez' dingen.

6. Want onz' God heerset overal
Eeuwiglijk, dies Hij ook nu zal
Ons in dit leven wel geleiden,
Totdat de dood ons doet verscheiden.

1. De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
waar op de berg de Godsstad blinkt.
Hoe schoon is Sion, hoe verheven,
een vreugd voor wie op aarde leven,
Hier wordt paal en perk gesteld
aan der wereld bruut geweld,
want hier staat de hoge woning
waar God zelf regeert als Koning.
En Hij toont zich t' allen tijde
de beschermer van wie lijden.

2. De vorsten sloten zich aaneen
en drongen op om Sion heen,
maar bij de aanblik van haar wallen
heeft 's Heren schrik hen overvallen
en zij vluchtten in hun nood.
Oostenwind verdreef hun vloot.
Ja, ons eigen oog aanschouwde
waar de vaadren op vertrouwden;
God heeft voor zijn stad gestreden,
eeuwig is Hij Sions vrede.

3. Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis.
Gij die uw naam ons openbaarde,
uw lof is tot het eind der aarde.
Recht is in uw hand, o Heer,
Sion jubelt U ter eer.
Hoor hoe Juda 's dochters zingen
bij de grootse rechtsgedingen,
waar Gij vonnis hebt gewezen.
Ja, uw oordeel zij geprezen.

4. Komt, trekt verheugd om Sion heen,
en telt haar torens een voor een,
ziet hoe de bastions daar rijzen,
gaat door de zalen der paleizen.
Meldt het aan het nageslacht,
wat God heerlijk heeft volbracht;
ja, gij zult uw kind'ren leren;
deze god is onze Here;
nimmer zal Hij van ons scheiden,
tot de dood blijft hij ons leiden.

1. De Heer is groot en hoog geeerd
op Sions berg, waar Hij regeert.
Zijn stad, zo schoon en hoog gelegen,
geeft heel de aarde vreugd en zegen.
Koninklijk ligt Gods domein
Sion, aan de noorderzij.
Wie in haar paleizen wonen,
zal God Zich een burcht betonen,
aan zijn volk Zich openbaren
als een toevlucht in gevaren.

2. De vorsten trokken samen op,
ten strijde tegen Sions top.
Zodra zij deze vesting zagen,
stond heel hun legermacht verslagen.
Voor een bolwerk, zo geducht,
sloeg de vijand op de vlucht.
Door ontzetting werden allen
als door weeen overvallen.
God doet Tarsis' schepen breken,
als de stormwind op komt steken.

3. Wat ons van Sion was bericht,
wordt nu bevestigd door 't gezicht:
de Heer, de God der legerscharen,
blijft zelf zijn stad getrouw bewaren.
In uw tempel, dag en nacht,
wordt door ons uw gunst herdacht.
Eeuwig zij uw naam geprezen;
heel de wereld moet U vrezen.
Want uw rechterhand is machtig,
handhaaft recht en waarheid krachtig.

4. Wees, Sion, om Gods recht verheugd,
juicht, Juda's dochters, vol van vreugd.
Gaat rondom Sion, telt haar muren,
haar torens die de tijd verduren,
geeft op haar paleizen acht,
meldt het aan het nageslacht:
deze God is onze koning,
zie, zo heerlijk is zijn woning.
Tot de dood zal Hij ons leiden,
eeuwig zal Hij ons verblijden.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.