Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 99

1. Koning is de HEER!
Volken, buig je neer.
Vrees zijn majesteit,
zijn verhevenheid.
Cherubs zijn Gods troon.
Eerbied zet de toon.
Sion is zijn woning.
Heilig is de koning!

2. Wetten die U gaf
zijn volmaakt, zijn af.
Wat U hebt gezegd
is het ware recht.
Jakob gaat daardoor
in het goede spoor.
Prijs Hem in zijn woning.
Heilig is de koning!

3. Mozes was Gods stem;
HEER, U sprak met hem.
Israël verstond
door Aärons mond
hoe God antwoord gaf.
Nooit was Hij veraf.
Eeuwen later hoorde
Samuël zijn woorden.

4. God was hun nabij:
antwoord kregen zij.
Uit de wolkkolom
zag Hij naar hen om.
Trouw aan zijn gebod
dienden ze hun God.
Zijn woord, ons gegeven,
heiligt heel het leven.

5. U vergaf hun schuld,
toonde uw geduld.
Maar uw strenge hand
strafte tegenstand.
Hulde aan de HEER,
kniel vol eerbied neer.
Heilig is zijn woning.
Heilig is de koning!

1. Koning is de HEER!
Volken, buig je neer.
Vrees zijn majesteit,
zijn verhevenheid.
Cherubs zijn Gods troon.
Eerbied zet de toon.
Sion is zijn woning.
Heilig is de koning!

2. Wetten die U gaf
zijn volmaakt, zijn af.
Wat U hebt gezegd
is het ware recht.
Jakob gaat daardoor
in het goede spoor.
Prijs Hem in zijn woning.
Heilig is de koning!

3. Mozes was Gods stem;
HEER, U sprak met hem.
Israël verstond
door Aärons mond
hoe God antwoord gaf.
Nooit was Hij veraf.
Eeuwen later hoorde
Samuël zijn woorden.

4. God was hun nabij:
antwoord kregen zij.
Uit de wolkkolom
zag Hij naar hen om.
Trouw aan zijn gebod
dienden ze hun God.
Zijn woord, ons gegeven,
heiligt heel het leven.

5. U vergaf hun schuld,
toonde uw geduld.
Maar uw strenge hand
strafte tegenstand.
Hulde aan de HEER,
kniel vol eerbied neer.
Heilig is zijn woning.
Heilig is de koning!

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Bob Vuijk

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Koning is de HEER!
Volken, buig je neer.
Vrees zijn majesteit,
zijn verhevenheid.
Cherubs zijn Gods troon.
Eerbied zet de toon.
Sion is zijn woning.
Heilig is de koning!

2. Wetten die U gaf
zijn volmaakt, zijn af.
Wat U hebt gezegd
is het ware recht.
Jakob gaat daardoor
in het goede spoor.
Prijs Hem in zijn woning.
Heilig is de koning!

3. Mozes was Gods stem;
HEER, U sprak met hem.
Israël verstond
door Aärons mond
hoe God antwoord gaf.
Nooit was Hij veraf.
Eeuwen later hoorde
Samuël zijn woorden.

4. God was hun nabij:
antwoord kregen zij.
Uit de wolkkolom
zag Hij naar hen om.
Trouw aan zijn gebod
dienden ze hun God.
Zijn woord, ons gegeven,
heiligt heel het leven.

5. U vergaf hun schuld,
toonde uw geduld.
Maar uw strenge hand
strafte tegenstand.
Hulde aan de HEER,
kniel vol eerbied neer.
Heilig is zijn woning.
Heilig is de koning!

1. Koning is de HEER!
Volken, buig je neer.
Vrees zijn majesteit,
zijn verhevenheid.
Cherubs zijn Gods troon.
Eerbied zet de toon.
Sion is zijn woning.
Heilig is de koning!

2. Wetten die U gaf
zijn volmaakt, zijn af.
Wat U hebt gezegd
is het ware recht.
Jakob gaat daardoor
in het goede spoor.
Prijs Hem in zijn woning.
Heilig is de koning!

3. Mozes was Gods stem;
HEER, U sprak met hem.
Israël verstond
door Aärons mond
hoe God antwoord gaf.
Nooit was Hij veraf.
Eeuwen later hoorde
Samuël zijn woorden.

4. God was hun nabij:
antwoord kregen zij.
Uit de wolkkolom
zag Hij naar hen om.
Trouw aan zijn gebod
dienden ze hun God.
Zijn woord, ons gegeven,
heiligt heel het leven.

5. U vergaf hun schuld,
toonde uw geduld.
Maar uw strenge hand
strafte tegenstand.
Hulde aan de HEER,
kniel vol eerbied neer.
Heilig is zijn woning.
Heilig is de koning!

Tekst: Bob Vuijk

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7124313 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. God, de HEER', regeert.
Beeft, gij volken eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israel,
Tussen Cherubs woont
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege.
Hij is Isrels zege!

2. God, die helpt in nood,
Is in Sion groot.
Aller volken macht,
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

3. Looft met hart en stem,
Looft de kracht van Hem,
Die het recht bemint,
In Zijn rijksbewind.
't Recht hebt Gij gestaafd.
't Geen G' aan Jakob gaaft,
Toond' aan Isrels leden
Recht en billijkheden.

4. Roemt nu onzen God.
Knielt op Zijn gebod,
Voor Zijn voetbank neer.
Heilig is de HEER',
Op Zijn hogen troon.
Amrams grote zoon
En zijn broeder waren
Bij zijn priesterscharen.

5. Ook was Samuel
Op Gods hoog bevel,
Biddend voor Zijn volk,
Als een hemeltolk.
Hij en and'ren meer
Riepen tot den HEER',
Die met gunstig' oren
Hun geroep wou horen.

6. Uit Zijn heiligdom
In een wolkkolom,
Heeft Hij Zijne wet
Bij hen ingezet,
Die door 's HEEREN kracht,
Van hen werd volbracht.
't Nakroost der Hebreeuwen
Volge dit all' eeuwen.

7. Gij, met hen begaan,
Hebt hun wens voldaan;
HEER', die naar Uw woord,
Hun gebed verhoort,
Gij, Gij waart hun lot,
Hun vergevend God;
Schoon z' ook om hun zonden,
Straffen ondervonden.

8. Geeft dan eeuwig' eer
Onzen God en HEER'.
Klimt op Sion, toont
Eerbied, waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt;
Heilig toch en t' eren
Is de HEER' der heren.

1. Onze God Die is
Een Koning gewis,
Daarom ook nu raast
Dat volk gans verdwaasd.
Op cherubim voort
Vaart God ongestoord;
Dies moet dat gans aardrijk
Hem vrezen al gelijk.

2. Zeer groot is de Heer,
Verheven in eer,
In Sion met kracht,
Dies ieder geslacht
Moet den Name Zijn
Met zang prijzen fijn;
Want Hij is wonderbaar
En zeer heilig voorwaar.

3. De koning niet slecht,
Heeft zeer lief dat recht
En rechtvaardigheid
Met de billigheid.
Daar leidt de Heere
Jakob met ere,
Naar Zijn woord met bescheid,
In der gerechtigheid.

4. Lovet nu dan vrij
Onzen God zeer blij,
En valt met ootmoed
Voor Hem nu te voet;
Zijn Naam is heilig.
Mozes goedwillig
En Aäron, die t' zaam
Gods dienaars zijn bekwaam.

5. Die en Samuël
Zijn naar Gods bevel
Biddende verhoord,
Naar Zijn godd'lijk woord
Uw volk beladen,
Als zij U baden,
Waren van U ontvaan
En verhoord van stond' aan.

6. Uit de wolken klaar
Sprak Hij met hen daar,
En toonde hen bloot
De kolomme rood.
Zij onbezwaret
Hebben bewaret
Zijn woord ende verbond
't Welk kwam uit Zijnen mond.

7. Gij, Die onz' God zijt,
Hebt verhoord altijd.
Uw volk; de misdaad
Hebt Gij vroeg en spaad'
Hen gans vergeven;
Doch Gij daarneven
Hebt, zonder onderlaat,
Gestraft haar zonden kwaad.

8. Den Heere nu prijst,
Hem ere bewijst;
Wilt Hem bidden aan
Op Zijnen berg zaan,
Naar Zijn gevallen;
Want boven allen
Is Hij heilig en goed;
Dies elk Hem loven moet.

1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

2. God, die recht gebood,
is in Sion groot;
van zijn troon belacht
Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht
is uw naam, o Here;
laten zij die eren!

3. Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt;
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

4. Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
knielt voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.

5. Mozes trad in 't licht
voor zijn aangezicht
met Aäron saam, -
priesters in Gods naam.
Ook verhief tot Hem
Samuël zijn stem.
Waar Hij werd aanbeden
schonk de heer zijn vrede.

6. In een dichte wolk
sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad
openbaarde, staat
in hun hart gegrift
als zijn heilig schrift.
't Woord, door God gegeven,
is voor hen het leven.

7. Here onze God,
bitter was hun lot.
Gij hebt hen verhoord,
ja Gij gaaft uw woord.
Uw vergiffenis
was voor hen gewis.
Gij zijt vol genade,
ook al wreekt Gij 't kwade.

8. Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.

1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.

2. God, die recht gebood,
is in Sion groot;
van zijn troon belacht
Hij der volken macht.
Hoog en zeer geducht,
heilig en doorlucht
is uw naam, o Here;
laten zij die eren!

3. Niet op bruut geweld
hebt G' uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt;
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeven.

4. Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
knielt voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.

5. Mozes trad in 't licht
voor zijn aangezicht
met Aäron saam, -
priesters in Gods naam.
Ook verhief tot Hem
Samuël zijn stem.
Waar Hij werd aanbeden
schonk de heer zijn vrede.

6. In een dichte wolk
sprak Hij tot zijn volk.
Wat Hij metterdaad
openbaarde, staat
in hun hart gegrift
als zijn heilig schrift.
't Woord, door God gegeven,
is voor hen het leven.

7. Here onze God,
bitter was hun lot.
Gij hebt hen verhoord,
ja Gij gaaft uw woord.
Uw vergiffenis
was voor hen gewis.
Gij zijt vol genade,
ook al wreekt Gij 't kwade.

8. Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de Here.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.