Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 75

1. U alleen, God, prijzen wij;
U prijzen wij, telkens weer.
U ontvangt de lof en eer,
want U staat ons altijd bij.
Overal wordt het bekend
dat U groot en machtig bent.

2. ‘Het moment is vastgezet
dat Ik eerlijk dit beslis:
wie oprecht of zondig is
naar de regels van mijn wet.
Als de hele wereld beeft,
ben Ik het die houvast geeft.’

3. ‘Wees niet trots, niet zelfvoldaan
en vecht niet voor eigen eer.
Kijk niet op een ander neer;
ga niet op je strepen staan.
Spreek niet op zo’n hoge toon;
buig eerbiedig voor mijn troon.’

4. Zoek de roem niet om je heen,
je vindt het op aarde niet;
hier is niets dat redding biedt.
God is rechter, Hij alleen.
Eerlijk stelt Hij vast wie klein
en wie invloedrijk zal zijn.

5. In zijn rechterhand houdt God
een beker wijn, scherp gekruid.
Zelfs de droesem schenkt Hij uit
voor de dwaas die Hem bespot.
Met de laatste druppel wijn
zal het recht voltrokken zijn.

6. Jakobs God geef ik de eer,
zijn daden verzwijg ik niet.
Altijd klinkt voor Hem mijn lied:
‘Trotse mensen slaat Hij neer,
maar wie recht van Hem verwacht,
stijgt in aanzien, geeft Hij macht.’

1. U alleen, God, prijzen wij;
U prijzen wij, telkens weer.
U ontvangt de lof en eer,
want U staat ons altijd bij.
Overal wordt het bekend
dat U groot en machtig bent.

2. ‘Het moment is vastgezet
dat Ik eerlijk dit beslis:
wie oprecht of zondig is
naar de regels van mijn wet.
Als de hele wereld beeft,
ben Ik het die houvast geeft.’

3. ‘Wees niet trots, niet zelfvoldaan
en vecht niet voor eigen eer.
Kijk niet op een ander neer;
ga niet op je strepen staan.
Spreek niet op zo’n hoge toon;
buig eerbiedig voor mijn troon.’

4. Zoek de roem niet om je heen,
je vindt het op aarde niet;
hier is niets dat redding biedt.
God is rechter, Hij alleen.
Eerlijk stelt Hij vast wie klein
en wie invloedrijk zal zijn.

5. In zijn rechterhand houdt God
een beker wijn, scherp gekruid.
Zelfs de droesem schenkt Hij uit
voor de dwaas die Hem bespot.
Met de laatste druppel wijn
zal het recht voltrokken zijn.

6. Jakobs God geef ik de eer,
zijn daden verzwijg ik niet.
Altijd klinkt voor Hem mijn lied:
Trotse mensen slaat Hij neer,
maar wie recht van Hem verwacht,
stijgt in aanzien, geeft Hij macht.’

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. U alleen, God, prijzen wij;
U prijzen wij, telkens weer.
U ontvangt de lof en eer,
want U staat ons altijd bij.
Overal wordt het bekend
dat U groot en machtig bent.

2. ‘Het moment is vastgezet
dat Ik eerlijk dit beslis:
wie oprecht of zondig is
naar de regels van mijn wet.
Als de hele wereld beeft,
ben Ik het die houvast geeft.’

3. ‘Wees niet trots, niet zelfvoldaan
en vecht niet voor eigen eer.
Kijk niet op een ander neer;
ga niet op je strepen staan.
Spreek niet op zo’n hoge toon;
buig eerbiedig voor mijn troon.’

4. Zoek de roem niet om je heen,
je vindt het op aarde niet;
hier is niets dat redding biedt.
God is rechter, Hij alleen.
Eerlijk stelt Hij vast wie klein
en wie invloedrijk zal zijn.

5. In zijn rechterhand houdt God
een beker wijn, scherp gekruid.
Zelfs de droesem schenkt Hij uit
voor de dwaas die Hem bespot.
Met de laatste druppel wijn
zal het recht voltrokken zijn.

6. Jakobs God geef ik de eer,
zijn daden verzwijg ik niet.
Altijd klinkt voor Hem mijn lied:
‘Trotse mensen slaat Hij neer,
maar wie recht van Hem verwacht,
stijgt in aanzien, geeft Hij macht.’

1. U alleen, God, prijzen wij;
U prijzen wij, telkens weer.
U ontvangt de lof en eer,
want U staat ons altijd bij.
Overal wordt het bekend
dat U groot en machtig bent.

2. ‘Het moment is vastgezet
dat Ik eerlijk dit beslis:
wie oprecht of zondig is
naar de regels van mijn wet.
Als de hele wereld beeft,
ben Ik het die houvast geeft.’

3. ‘Wees niet trots, niet zelfvoldaan
en vecht niet voor eigen eer.
Kijk niet op een ander neer;
ga niet op je strepen staan.
Spreek niet op zo’n hoge toon;
buig eerbiedig voor mijn troon.’

4. Zoek de roem niet om je heen,
je vindt het op aarde niet;
hier is niets dat redding biedt.
God is rechter, Hij alleen.
Eerlijk stelt Hij vast wie klein
en wie invloedrijk zal zijn.

5. In zijn rechterhand houdt God
een beker wijn, scherp gekruid.
Zelfs de droesem schenkt Hij uit
voor de dwaas die Hem bespot.
Met de laatste druppel wijn
zal het recht voltrokken zijn.

6. Jakobs God geef ik de eer,
zijn daden verzwijg ik niet.
Altijd klinkt voor Hem mijn lied:
Trotse mensen slaat Hij neer,
maar wie recht van Hem verwacht,
stijgt in aanzien, geeft Hij macht.’

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071285 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Alternatieve melodieën

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 135
- Joh de Heer 283 'Vaste Rots van mijn behoud'

1. U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER',
Want Uw Naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

2. Als ik 't ambt ontvangen zal,
Wil ik, volgens eed en plicht,
Altoos recht doen in 't gericht.
Land en volk was in verval;
Maar zijn pijlers steld' ik vast,
Tegen woed' en overlast.

3. Tot het dom en dwaas geslacht,
Zeid' ik: "Wees niet zinneloos."
Tot de snoden; "Weest niet boos,
Dat gij hoornen, sterk van kracht,
Woedende naar boven steekt,
En met stijven halze spreekt."

4. Geen geval, geen zorg, geen list,
Oost, noch west, noch zandwoestijn,
Doet ons meer of minder zijn:
God is rechter, die 't beslist;
Die, als aller oppervoogd,
Deez' vernedert, dien verhoogt.

5. Want des HEEREN hand besluit
Enen kelk vol bitterheid,
In Zijn gramschap toebereid,
En Hij drenkt er 't mensdom uit;
Doch der goddelozen mond
Zuigt Zijn hef uit, tot den grond.

6. 'k Zal dit melden, 'k zal altijd
Zingen Jakobs God ter eer,
Slaan der bozen hoornen neer,
Vellen wat Zijn Naam bestrijdt;
Maar der vromen hoorn en macht
Zal verhoogd zijn door Gods kracht.

1. Wij danken U, God en Heer,
Wij prijzen Uw werken al;
Want de roem Uwes Naams zal
Ons bij zijn langes zo meer,
En wij zullen zingen klaar
Uw daden zeer wonderbaar.
 
2. Als daar komt mijn tijd bekwaam,
Ik zal richten rechtelijk.
Dit aardrijk smelt ganselijk,
Met d' inwoners al te zaam.
Maar zijn pilaren niet klein,
Onderhoud ik vast allein.
 
3. Ik sprak de hovaardig' aan,
Die roemen zonder verstand;
Verheft U niet hier te land,
Wilt op Uw geweld niet staan;
Steekt Uwen hoorn onbeschaamd
Niet hoger op dan 't betaamt.
 
4. Oost noch west, noch ook dat noord,
En maken al t' zamen niet,
Dat de mens, alzo men ziet,
Wordt zo zeer getrokken voort;
Maar van God wordt verhoogd d' een,
En d' ander gemaakt zeer kleen.
 
5. In Gods handen is een kop,
Vol gemaakt met sterken wijn;
Hij zal daaruit schenken fijn
Zijn kind'ren; doch het grondsop
Zullen al de booz' onrein
't zamen uitdrinken gemein.
 
6. Ik zal dan nog met gezang
Des Gods Jakobs werken schoon
Verbreiden met zoeten toon;
En der bozen hoorne krank
Breken; maar de vromen goed,
Worden geëerd in voorspoed.

1. U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wond'ren van uw hand.

2. "Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond".

3. Allen die hoogmoedig zijt,
en onrecht pleegt, toomt u in.
Gij die goddeloos van zin
heft de hoorn der ijdelheid,
spreekt niet met zo hoge hals,
al uw praal is voos en vals.

4. Of gij oost- of westwaarts ziet,
om hulp zoekt in de woestijn,
alle grootheid is slechts schijn;
God is Rechter die gebiedt.
Hij verhoogt en Hij slaat neer
naar zijn recht, Hij is de Heer.

5. 't Is de Heer die in zijn hand
een beker heeft die Hij vult
in zijn heilig ongeduld,
die Hij vult tot aan de rand
met de wijn die schuimt als bloed,
bruist in volle overvloed.

6. Zelf zal Hij de schenker zijn,
de schenker zijn en Hij dwingt
elke zondaar dat hij drinkt,
drinkt de droesem van de wijn,
drinkt de toorn met bitt're mond,
slurpt zijn gramschap tot de grond.

7. God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

1. U alleen, U loven wij,
ja, wij loven U, o Heer.
Wij verkondigen uw eer,
want uw naam is ons nabij.
Daarom roemt het hele land
al de wondren van uw hand.

2. Ik bepaal mijn eigen tijd
en Ik oordeel volgens recht.
Is geen fundament meer hecht,
mist de wereld vastigheid?
Ik heb naar mijn hoge wet
haar pilaren vastgezet.

3. Tot de trotsen klinkt mijn woord:
weest in hoogmoed niet verblind.
En tot hem die 't kwaad bemint:
ga niet in uw dwaasheid voort.
Heft uw hoorn niet trots omhoog,
spreekt niet met geheven hoofd.

4. Oost noch west verleent u macht,
ook geen bergland of woestijn,
want God zelf zal rechter zijn.
Waar u ook uw hulp verwacht,
wat uw trotsheid ook beoogt:
Hij vernedert, Hij verhoogt.

5. God, de Heer, houdt in zijn hand
een kelk vol van gemengde wijn.
Goddelozen, groot en klein,
drinken, ondanks tegenstand,
deze drank, naar Gods besluit,
tot de laatste droesem uit.

6. Dit vermeld ik in mijn lied,
ik zing Jakobs God ter eer.
Trotse hoornen sla ik neer
en ik doe hun macht teniet.
Wie zijn heil van God verwacht,
ziet zijn hoorn verhoogd in kracht.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.