Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 20

1. Dat God u mag verhoren, koning,
als u het moeilijk heeft,
dat Hij u steunt vanuit zijn woning
en u bescherming geeft,
dat Hij uw offers zal gedenken
en geeft wat u zult vragen,
dat Hij u veel geluk zal schenken
en ieder plan laat slagen.

2. Wij zullen juichen, God verhogen,
wanneer u winnen zult.
De vlag gaat uit voor ieders ogen,
als Hij uw wens vervult.
God houdt de vijand zeker tegen,
Hij heeft u uitverkoren!
Zijn sterke hand geeft u de zege,
want Hij zal u verhoren.

3. Wie op hun wapentuig vertrouwen,
zijn zwak en vallen neer.
Maar wij die op Gods almacht bouwen,
staan sterk dankzij de HEER!
Wij zijn, toen anderen bezweken,
recht overeind gebleven.
HEER, wil de koning als wij smeken
de overwinning geven.

1. Dat God u mag verhoren, koning,
als u het moeilijk heeft,
dat Hij u steunt vanuit zijn woning
en u bescherming geeft,
dat Hij uw offers zal gedenken
en geeft wat u zult vragen,
dat Hij u veel geluk zal schenken
en ieder plan laat slagen.

2. Wij zullen juichen, God verhogen,
wanneer u winnen zult.
De vlag gaat uit voor ieders ogen,
als Hij uw wens vervult.
God houdt de vijand zeker tegen,
Hij heeft u uitverkoren!
Zijn sterke hand geeft u de zege,
want Hij zal u verhoren.

3. Wie op hun wapentuig vertrouwen,
zijn zwak en vallen neer.
Maar wij die op Gods almacht bouwen,
staan sterk dankzij de Heer!
Wij zijn, toen anderen bezweken,
recht overeind gebleven.
HEER, wil de koning als wij smeken
de overwinning geven.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Dat God u mag verhoren, koning,
als u het moeilijk heeft,
dat Hij u steunt vanuit zijn woning
en u bescherming geeft,
dat Hij uw offers zal gedenken
en geeft wat u zult vragen,
dat Hij u veel geluk zal schenken
en ieder plan laat slagen.

2. Wij zullen juichen, God verhogen,
wanneer u winnen zult.
De vlag gaat uit voor ieders ogen,
als Hij uw wens vervult.
God houdt de vijand zeker tegen,
Hij heeft u uitverkoren!
Zijn sterke hand geeft u de zege,
want Hij zal u verhoren.

3. Wie op hun wapentuig vertrouwen,
zijn zwak en vallen neer.
Maar wij die op Gods almacht bouwen,
staan sterk dankzij de HEER!
Wij zijn, toen anderen bezweken,
recht overeind gebleven.
HEER, wil de koning als wij smeken
de overwinning geven.

1. Dat God u mag verhoren, koning,
als u het moeilijk heeft,
dat Hij u steunt vanuit zijn woning
en u bescherming geeft,
dat Hij uw offers zal gedenken
en geeft wat u zult vragen,
dat Hij u veel geluk zal schenken
en ieder plan laat slagen.

2. Wij zullen juichen, God verhogen,
wanneer u winnen zult.
De vlag gaat uit voor ieders ogen,
als Hij uw wens vervult.
God houdt de vijand zeker tegen,
Hij heeft u uitverkoren!
Zijn sterke hand geeft u de zege,
want Hij zal u verhoren.

3. Wie op hun wapentuig vertrouwen,
zijn zwak en vallen neer.
Maar wij die op Gods almacht bouwen,
staan sterk dankzij de Heer!
Wij zijn, toen anderen bezweken,
recht overeind gebleven.
HEER, wil de koning als wij smeken
de overwinning geven.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7124286 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. Dat op uw klacht de hemel scheure;
Dat zich de HEER' ontdekk'!
De God van vader Jakob beure
U in een hoog vertrek.
Hij doe in gunstrijk welbehagen,
Uit Sions tempelzalen,
Om u te helpen en te schragen,
Zijn zegen nederdalen.

2. Hij will' uw offerspijz' gedenken;
De hemelvlam verteer',
Wat g' op het brandaltaar zult schenken,
Tot 's Allerhoogsten eer.
Hij geev' u, naar uw wens, t' ontvangen,
Geluk in al uw daden,
Zijn gunst bestier' naar uw verlangen
Al wat gij moogt beraden.

3. Dan zal 't gejuich ten hemel dringen,
Dan zullen wij Gods eer,
Bij opgestoken vaandels, zingen.
Uw wens vervull' de HEER',
'k Weet nu, dat Gods gezalfden Koning
Geen heilgoed zal ontbreken,
Want God zal, uit Zijn hemelwoning
Hem sterken op zijn smeken.

4. Op wagens, paarden, en op helden,
Zij onze vijand stout;
Wij zullen d' eer en grootheid melden
Van God, die ons behoudt!
Zij zijn gekromd, ter neer gestoten,
Van moed beroofd en krachten;
Maar wij, wij hebben 't heil genoten,
Waarop ons God deed wachten.

5. Behoud, o HEER', wil bijstand zenden,
Verlos, bewaar, verschoon.
Die Koning hoor', als w' in ellenden
Aanbidden voor Zijn troon.

1. God verhoor' uw gebed dat gij doet,
In uwen zwaren nood.
God Jakobs neem' u in Zijn behoed,
In den tegenspoed groot;
Uit den hemel zie Hij uw lijden,
En help' u ook zeer krachtig;
Van Sion den berg t' alle tijden,
Sterk' u Zijn hand zeer machtig.

2. Uwes dienst en der off'randen schoon
Gedenke de Heer mijn,
Dat uw off'randen voor Zijnen troon
Haast asse mogen zijn.
Hij maakt voorspoedig uwe dingen,
Naar uw begeerte reine;
Hij wil uw voornemen volbringen
Groot en klein in 't gemeine.

3. God doet dat gij Hem bidt goedertier;
Opdat wij onbezwaard
Eenmaal oprichten onze banier,
In Gods naam wijd vermaard;
En zeggen: God uit Zijn woonst' heilig
Wil Zijnen koning krachtig
Verhoren, en helpen goedwillig
Met Zijne hand almachtig.

4. Onz' vijanden staan zeer vast gebouwd
Op wagen en op peerd;
Maar op Gods kracht hebben wij vertrouwd,
In 't lijden dat ons deert.
Ook is haar grote macht gekommen
Tot niet; zij is verloren;
Maar onz' kracht is hoger geklommen,
Dan zij ooit was te voren.

5. Wil toch beschermen, Heer, van nu voort
Den koning en bijstaan;
Laat toch ons gebed wezen verhoord,
Als wij U roepen aan.

1. Moge de Heer u antwoord geven
als u het kwaad benauwt.
U wacht een onaantastbaar leven,
zo gij zijn naam vertrouwt.
God geeft zijn vaandel hoog verheven
om ons zijn heil te tonen;
daarin heeft Hij zijn wil geschreven:
Mijn volk zal veilig wonen.

2. Moge de Heer u hulp toezenden,
steun uit zijn heilig oord.
Hij zal zich tot uw offers wenden,
Hij, die uw roepen hoort.
Israëls Heer zal voor ellende
en onheil u behoeden.
Hij, die uw hartewensen kende,
zij krachtig u ten goede.

3. Gij weet, wij willen u toejuichen
wanneer gij triomfeert.
Wij willen in Gods naam getuigen:
Hij gunt wat gij begeert.
Wij willen dat de stemmen zwijgen
die thans u tegenspreken,
wij willen, als de vlaggen nijgen,
Gods vaandels hoog opsteken.

4. Nu weet ik, God doet triomferen
zijn uitverkoren knecht,
ik weet, dat Hij - de heer der heren -
ons handhaaft in zijn recht.
Hij antwoordt uit zijn hoge sferen
met hulp en heil daadkrachtig,
om dood en onheil af te weren
is Hij zijn volk indachtig.

5. Hoe men zich ook verheft en hoe men
praalt met zijn wapening,
wij willen om zijn kracht niet roemen
enig geschapen ding,
maar 's Heren naam als houvast noemen,
die ons zal staande houden
en die tot ondergang zal doemen
al wie op macht betrouwde.

6. Heer, laten Israëls banieren
bevrijd en zegenrijk
het land van uw belofte sieren
ten teken van uw Rijk.
O, laat de koning zegevieren
voor aller mensen ogen;
dat God de Here goedertieren
ons antwoord geven moge.

1. Moge de Heer u antwoord geven,
wanneer u wordt benauwd.
Hij, Jakobs God, bewaar' uw leven,
zijn naam zij uw behoud.
Hij tone uit zijn tempelwoning,
uit Sion zijn ontferming.
De Here sterke u, o koning,
Hij schenke u bescherming.

2. Als u ten hemel heft uw handen,
verhore u de Heer.
Hij zie, wanneer uw offers branden,
vol vreugde op u neer.
Hij moge overvloedig schenken
al wat uw hart zal vragen.
De plannen die u zult bedenken,
doe God, de Here, slagen.

3. Uw overwinning gaan wij vieren,
bejubelen uw macht.
Wij heffen hoog de krijgsbanieren:
Gods naam heeft grote kracht!
Hij schenke u zijn rijke zegen,
Hij doe naar uw begeren.
Ik weet: God baant voor u de wegen
en doet u triomferen.

4. De Heer geeft antwoord uit zijn woning
aan zijn gezalfde knecht:
zijn machtig heilswerk redt de koning,
als Hij de strijd beslecht.
De trotse mens mag zich beroemen
op wagens en op paarden-
maar wij, wij zullen krachtig roemen
in 's Heren naam op aarde.

5. Zij storten neer en zij bezwijken,
getroffen door Gods hand;
wij zullen met Gods hulp niet wijken,
wij staan en houden stand.
O Here, wil nu aan de koning
de overwinning schenken.
Hij moge horen uit zijn woning,
ons in zijn trouw gedenken.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.