Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Ik ben erg blij met De Nieuwe Psalmberijming. Wij zingen er regelmatig uit tijdens onze diensten. De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk dat de berijming aansluit bij ons dagelijks taalgebruik. Zo begrijpt ook een jongere generatie de geweldige inhoud van de psalmen. Lees meer »

Ds. G. van Harten | Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Spakenburg-Zuid

Ds. G. van Harten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Spakenburg-Zuid

Lees alle quotes

Psalm 110

De nieuwe psalmberijming

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Uw majesteit bedwingt de tegenstand.’

2. U krijgt bevoegdheid van de HEER om krachtig 
te heersen over wie u ooit weerstaat.
Gewillig is uw volk. Wat is het prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen. 
Voor eeuwig zult u God ten dienste staan.’

4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen
laat vele doden achter op het veld.
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.

Tekst: Jan Boom

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Uw majesteit bedwingt de tegenstand.’

2. U krijgt bevoegdheid van de HEER om krachtig 
te heersen over wie u ooit weerstaat.
Gewillig is uw volk. Wat is het prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen. 
Voor eeuwig zult u God ten dienste staan.’

4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen
laat vele doden achter op het veld.
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.

Tekst: Jan Boom

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm (opent in nieuw venster)

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071310 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Melodie

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

1. Dus heeft de HEER' tot mijnen Heer' gesproken:
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij,
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken,
En u zijn nek tot ene voetbank zij."

2. Uit Sion zal de HEER' Uw schepter zenden,
Den schepter van Uw oppermogendheid,
En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden,
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt."

3. Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad.
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden,
Geboren uit den vroegen dageraad.

4. U heeft de HEER', Wien 't nooit berouwt, gezworen:
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs,
In Mijnen raad het priesterambt beschoren,
Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs."

5. De HEER' zal steeds Uw rechterhand verzellen,
Zijn mogendheid met U ten strijde gaan,
En koningen, die tegen U zich stellen,
Ten dage van Zijn grimmigheid verslaan.

6. Hij zal naar 't recht de woeste heid'nen richten,
Met lijken 't veld bezaaien door Zijn hand.
Zijn strijdb're hand zal straks het hoofd doen zwichten,
't Weerbarstig hoofd van een zeer machtig land.

7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken,
Daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit' ontziet;
Daarom zal Hij het hoofd naar boven steken,
Met eer bekroond in 't Godd'lijk rijksgebied.

1. De Heer heeft gesproken tot mijnen Heere:
Zet U nu fijn tot Mijne rechterhand,
Totdat Ik Uw vijanden met onere
Tot enen voetbank maak in 't ganse land.

2. God zal den scepter van Uw koninkrijke
Uit Sion strekken over d' aarde breed;
En Hij zal tot u spreken desgelijke:
Heerset over al Uw vijanden wreed.

3. Vrijwillig zal 't volk geschenk doen met vrede,
Op den dag van Uwe kroninge fijn;
Gelijk de dauw rijkelijk valt beneden,
Zullen U veel kind'ren geboren zijn.

4. God heeft met ernst gezeid ende gezworen
Met enen eed, die vast'lijk zal bestaan.
Gij zijt een eeuwig Priester uitverkoren,
Naar Melchizedeks ordening voortaan.

5. Tot Uwe rechterhand zal God verderven
Al Uwe vijanden met grote kracht;
De boze koningen zal Hij doen sterven,
Ter tijd Zijner gramschap met volle macht.

6. Hij zal Hem ook aan de heidenen wreken,
En 't land vol maken met lichamen dood;
En eindelijk dat hoofd gans in stukken breken,
't Welk nu heerset over veel landen groot.

7. Ja, Hij zal ook op den weg uit de beken
Haast drinken van 't lopende water klaar;
En zal daarna Zijn hoofd heerlijk opsteken,
En hebben de overwinning eenpaar.

1. De Here God heeft tot mijn heer gesproken;
"Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt".

2. Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschapij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.

3. Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heil'ge feestdos, ja 't zal om u dauwen
van levenslust en jeugdig' overmoed.

4. De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

5. Over de volken zal hij oordeel spreken.
Hij richt een slachting aan op 't wijde veld-
en op zijn tocht lest hij uit koele beken
zijn dorst, en heft het hoofd op als een held.

1. Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken:
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.

2. De Here wil u met zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de Heer, u gaf.

3. Uw volk is zeer gewillig om te strijden.
Zij treden aan in heilig feestgewaad.
Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden
als frisse dauw in vroege dageraad.

4. De Here heeft u deze eed gezworen -
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid:
Zó als Ik Melchisedek had verkoren,
wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

5. De Heer, die op uw wegen u bewaarde,
is in de strijd steeds aan uw rechterhand.
Zijn arm verplettert koningen der aarde,
wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt.

6. Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken,
hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet.
Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken
en heft het hoofd, de zege tegemoet!

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.