Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 110

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.’

2. ‘U krijgt de scepter van de HEER om krachtig
te heersen over wie uw wil weerstaat.
Uw jonge volk staat klaar en het is prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.’

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen.
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’

4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen
laat dode heersers achter op het veld.
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.’

2. ‘U krijgt de scepter van de HEER om krachtig
te heersen over wie uw wil weerstaat.
Uw jonge volk staat klaar en het is prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.’

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen.
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’

4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen
laat dode heersers achter op het veld.
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Boom

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.’

2. ‘U krijgt de scepter van de HEER om krachtig
te heersen over wie uw wil weerstaat.
Uw jonge volk staat klaar en het is prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.’

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen.
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’

4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen
laat dode heersers achter op het veld.
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.

1. De HEER heeft tot mijn heer zijn woord gesproken:
‘Neem hier uw plaats in, aan mijn rechterhand!
Regeer tot Ik uw vijand heb gebroken.
Die wordt de steun waar u uw voet op plant.’

2. ‘U krijgt de scepter van de HEER om krachtig
te heersen over wie uw wil weerstaat.
Uw jonge volk staat klaar en het is prachtig:
het schittert als de dauw bij dageraad.’

3. Voor eens en altijd heeft de HEER gezworen:
‘Ik stel u, koning, ook als priester aan.
Bij Melchisedeks orde zult u horen.
Zo zult u Mij voorgoed ten dienste staan.’

4. De HEER komt voor u op: zijn ongenoegen
laat dode heersers achter op het veld.
Hij bukt zich bij een beek na al zijn zwoegen;
Hij drinkt en heft zijn hoofd op als een held.

Tekst: Jan Boom

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071310 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Alternatieve melodieën

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 12

1. Dus heeft de HEER' tot mijnen Heer' gesproken:
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij,
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken,
En u zijn nek tot ene voetbank zij."

2. Uit Sion zal de HEER' Uw schepter zenden,
Den schepter van Uw oppermogendheid,
En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden,
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt."

3. Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad.
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden,
Geboren uit den vroegen dageraad.

4. U heeft de HEER', Wien 't nooit berouwt, gezworen:
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs,
In Mijnen raad het priesterambt beschoren,
Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs."

5. De HEER' zal steeds Uw rechterhand verzellen,
Zijn mogendheid met U ten strijde gaan,
En koningen, die tegen U zich stellen,
Ten dage van Zijn grimmigheid verslaan.

6. Hij zal naar 't recht de woeste heid'nen richten,
Met lijken 't veld bezaaien door Zijn hand.
Zijn strijdb're hand zal straks het hoofd doen zwichten,
't Weerbarstig hoofd van een zeer machtig land.

7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken,
Daar Hij gevaar, noch strijd, noch moeit' ontziet;
Daarom zal Hij het hoofd naar boven steken,
Met eer bekroond in 't Godd'lijk rijksgebied.

1. De Heer heeft gesproken tot mijnen Heere:
Zet U nu fijn tot Mijne rechterhand,
Totdat Ik Uw vijanden met onere
Tot enen voetbank maak in 't ganse land.

2. God zal den scepter van Uw koninkrijke
Uit Sion strekken over d' aarde breed;
En Hij zal tot u spreken desgelijke:
Heerset over al Uw vijanden wreed.

3. Vrijwillig zal 't volk geschenk doen met vrede,
Op den dag van Uwe kroninge fijn;
Gelijk de dauw rijkelijk valt beneden,
Zullen U veel kind'ren geboren zijn.

4. God heeft met ernst gezeid ende gezworen
Met enen eed, die vast'lijk zal bestaan.
Gij zijt een eeuwig Priester uitverkoren,
Naar Melchizedeks ordening voortaan.

5. Tot Uwe rechterhand zal God verderven
Al Uwe vijanden met grote kracht;
De boze koningen zal Hij doen sterven,
Ter tijd Zijner gramschap met volle macht.

6. Hij zal Hem ook aan de heidenen wreken,
En 't land vol maken met lichamen dood;
En eindelijk dat hoofd gans in stukken breken,
't Welk nu heerset over veel landen groot.

7. Ja, Hij zal ook op den weg uit de beken
Haast drinken van 't lopende water klaar;
En zal daarna Zijn hoofd heerlijk opsteken,
En hebben de overwinning eenpaar.

1. De Here God heeft tot mijn heer gesproken;
"Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt".

2. Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschapij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.

3. Zie, uit de moederschoot van 't morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heil'ge feestdos, ja 't zal om u dauwen
van levenslust en jeugdig' overmoed.

4. De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchizedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

5. Over de volken zal hij oordeel spreken.
Hij richt een slachting aan op 't wijde veld-
en op zijn tocht lest hij uit koele beken
zijn dorst, en heft het hoofd op als een held.

1. Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken:
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.

2. De Here wil u met zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de Heer, u gaf.

3. Uw volk is zeer gewillig om te strijden.
Zij treden aan in heilig feestgewaad.
Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden
als frisse dauw in vroege dageraad.

4. De Here heeft u deze eed gezworen -
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid:
Zó als Ik Melchisedek had verkoren,
wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

5. De Heer, die op uw wegen u bewaarde,
is in de strijd steeds aan uw rechterhand.
Zijn arm verplettert koningen der aarde,
wanneer zijn dag komt en zijn toorn ontbrandt.

6. Hij zal het kwaad der heidenvolken wreken,
hij roeit hen uit, vertrapt hen met zijn voet.
Terwijl hij voortgaat, drinkt hij uit de beken
en heft het hoofd, de zege tegemoet!

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.