Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 111

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

2. Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.
Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.

3. De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verloste Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

4. Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

2. Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.
Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.

3. De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verloste Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

4. Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Adriaan Molenaar

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

2. Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.
Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.

3. De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verloste Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

4. Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

1. Met heel mijn hart prijs ik de HEER.
Groots is zijn werk, aan Hem de eer!
Ik zal in zijn gemeente zingen.
Kijk goed naar wat Hij heeft gedaan:
zijn macht is groot, zijn recht blijft staan.
De HEER doet schitterende dingen.

2. Hij wil dat niemand ooit vergeet
wat Hij in zijn genade deed.
Zijn trouw laat Hij voor altijd blijken.
Zijn volk kreeg volop proviand.
Hij bracht hen in een eigen land;
wie daar eerst woonden, moesten wijken.

3. De HEER is eerlijk en oprecht
in wat Hij doet, in wat Hij zegt.
Hij gaf zijn wet voor alle tijden.
Bij zijn verbond hoort zijn bevel
voor het verloste Israël:
zijn woord moet hen voortdurend leiden.

4. Volmaakt en heilig is de HEER.
Buig in aanbidding voor Hem neer,
dan zul je echte wijsheid leren.
Hij is de God die inzicht geeft;
verstandig is wie voor Hem leeft.
Voor altijd zal zijn volk Hem eren.

Tekst: Adriaan Molenaar

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7124317 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 24, 62 en 95

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 113
- LvdK 302 'God zij geloofd om Kanaän'

Video-opname

1. Looft, Hallelujah, looft den HEER';
Mijn ganse hart verheft Zijn eer.
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen;
'k Zal, met d' oprechten onderling,
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.

2. Des HEEREN werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig.

3. Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wond'ren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
En Zijnen groten Naam ten prijs,
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

4. Hij heeft de kracht Zijns werks getoond
Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont.
Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel,
Hun d' erve van het heidendom.
Des HEEREN werken zijn alom
En altoos waarheid, recht en oordeel.

5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren.
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

6. Zijn Naam is heilig en geducht;
De vijand beeft op Zijn gerucht!
Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen
't Begin der wijsheid: wien Gods hand
Die doet betrachten, heeft verstand.
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen.

1. Den lof en prijs gans overal
Met harte vrij ik roemen zal
Mijns Heeren en Gods van hier boven.
In Zijn gemeente zeer bekwaam,
Daar de vromen komen te zaam,
Zal ik den Heer danken en loven,

2. Gods werken zijn groot ende goed,
Wie die waarneemt met harten vroed,
Die heeft daarin een groot behagen.
Wat Hij maakt is heerlijk en zoet;
Dies Zijn gerecht'heid zal en moet
Vast blijven ten eeuwigen dagen.

3. God heeft door Zijn daden niet slecht,
Een gedachtenis opgerecht
Zijner goedigheid zeer genadig.
Hij spijst, die Hem vrezen eerbaar,
En Zijn verbond, dat blijft hiernaar
Eeuwiglijk vast ende gestadig.

4. Den Zijnen maakt Hij bekend hier
Zijn daden, en geeft goedertier
Tot erfgoed der heidenen landen.
De waarheid en gerechtigheid,
Welke blijven in eeuwigheid,
Zijn t' zaam de werken Zijner handen.

5. Zijn geboden louter en klaar
Zijn oprecht, ook is Zijn woord waar;
Die vast staan zullen en beklijven.
Hij heeft Zijn volk verlost met kracht,
En een bond te wege gebracht,
't Welk bestendig en vast zal blijven.

6. Heilig en heerlijk is Zijn Naam,
Ook zal Godes vreze bekwaam
't Begin der rechte wijsheid wezen.
Hij is wel kloek ende wel vroed,
Die God vreest en Zijnen wil doet,
Die wordt in eeuwigheid geprezen.

1. Van ganser harte loof ik Hem
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2. Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is
de Heer, en zijn gedachtenis
eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,
wilde Hij aan de zijnen schenken.

4. Hoe recht is zijner handen werk,
de waarheid zelf, volmaakt en sterk,
hoe heilzaam zijn gegeven orde!
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan
wordt daar nooit meer aan afgedaan,
ieder moet Hem gehoorzaam worden.

5. Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd
en zijn verbond staat voor altijd,
een licht hoog op de berg ontstoken.
Heilig en zeer te duchten is
zijn naam in de geschiedenis.
Nooit wordt wat Hij belooft verbroken.

6. Van alle wijsheid het begin
is; vrees den Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

1. Looft, halleluja, looft de Heer.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
met allen die oprecht Hem zoeken.
Groot zijn Gods werken en zeer goed.
Wie vreugde schept in wat Hij doet,
moet ze nauwkeurig onderzoeken.

2. Des Heren doen is majesteit
en eeuwig zijn gerechtigheid.
Barmhartig is Hij, vol genade.
Hij gaf een klaar getuigenis
en stichtte een gedachtenis
voor zijn geduchte wonderdaden.

3. De Heer heeft wie Hem vreest, gevoed.
Hij die barmhartig is en goed,
blijft eeuwig zijn verbond gedenken.
Zijn grote kracht heeft Hij getoond:
het land, door heidenen bewoond,
gaf Hij zijn volk eens ten geschenke.

4. Gods werk is waarheid en vol recht;
en alles wat Hij heeft gezegd,
is ons een licht op onze wegen.
Hij doet zijn vaste woord gestand,
dat tijd en eeuwigheid omspant.
Hij is getrouw in vloek en zegen.

5. De Here heeft zijn volk gered
en het geheiligd door zijn wet,
voor eeuwig zijn verbond gesloten.
Zijn naam is groot in heiligheid
en zeer geducht, vol heerlijkheid.
Hij is nabij zijn gunstgenoten

6. 't Begin van ware wijsheid is
- zo leert ons Gods getuigenis -
de Here als uw God te vrezen.
Wie hiernaar leeft, hij heeft verstand,
hij dient zijn God met hart en hand.
Voor eeuwig wordt Gods naam geprezen.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.