Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 13

1. Hoelang nog kijkt U mij niet aan,
vergeet U wat ik moet doorstaan?
Hoelang nog, HEER, blijft U verborgen?
Hoelang nog kwellen mij de zorgen
en kan mijn vijand vrijuit gaan?

2. Verhoor mij, HEER, toon uw gezicht.
Verdrijf de nacht, kom met uw licht.
Laat hen die op mijn leven jagen
niet vieren dat ik ben verslagen,
niet juichen dat ik ben gezwicht.

3. HEER, U staat mij vol liefde bij.
Ik bouw op U, U maakt mij vrij.
Mijn hart zal juichen, vrolijk zingen
als dank voor al uw zegeningen,
want U bent goed geweest voor mij.

1. Hoelang nog kijkt U mij niet aan,
vergeet U wat ik moet doorstaan?
Hoelang nog, HEER, blijft U verborgen?
Hoelang nog kwellen mij de zorgen
en kan mijn vijand vrijuit gaan?

2. Verhoor mij, HEER, toon uw gezicht.
Verdrijf de nacht, kom met uw licht.
Laat hen die op mijn leven jagen
niet vieren dat ik ben verslagen,
niet juichen dat ik ben gezwicht.

3. HEER, U staat mij vol liefde bij.
Ik bouw op U, U maakt mij vrij.
Mijn hart zal juichen, vrolijk zingen
als dank voor al uw zegeningen,
want U bent goed geweest voor mij.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Hoelang nog kijkt U mij niet aan,
vergeet U wat ik moet doorstaan?
Hoelang nog, HEER, blijft U verborgen?
Hoelang nog kwellen mij de zorgen
en kan mijn vijand vrijuit gaan?

2. Verhoor mij, HEER, toon uw gezicht.
Verdrijf de nacht, kom met uw licht.
Laat hen die op mijn leven jagen
niet vieren dat ik ben verslagen,
niet juichen dat ik ben gezwicht.

3. HEER, U staat mij vol liefde bij.
Ik bouw op U, U maakt mij vrij.
Mijn hart zal juichen, vrolijk zingen
als dank voor al uw zegeningen,
want U bent goed geweest voor mij.

1. Hoelang nog kijkt U mij niet aan,
vergeet U wat ik moet doorstaan?
Hoelang nog, HEER, blijft U verborgen?
Hoelang nog kwellen mij de zorgen
en kan mijn vijand vrijuit gaan?

2. Verhoor mij, HEER, toon uw gezicht.
Verdrijf de nacht, kom met uw licht.
Laat hen die op mijn leven jagen
niet vieren dat ik ben verslagen,
niet juichen dat ik ben gezwicht.

3. HEER, U staat mij vol liefde bij.
Ik bouw op U, U maakt mij vrij.
Mijn hart zal juichen, vrolijk zingen
als dank voor al uw zegeningen,
want U bent goed geweest voor mij.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071252 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Bladmuziek Psalternatief

Psalternatief is een project voor psalm en band. De bladmuziek is uitgeschreven met tekst, melodie en akkoordsymbolen.
Download hier de bladmuziek

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Video-opname

1. Hoe lang, o HEER', mijn toeverlaat,
Vergeet Gij mijnen jammerstaat?
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden,
Van mij Uw vriend'lijk aanschijn wenden?
Daar al mijn moed en kracht vergaat.

2. Hoe lang zal ik, door tegenheen,
In 't hart vergeefs ontwerpen smeen;
En vrucht'loos schreien ganse dagen?
Hoe lang zal mij mijn vijand plagen;
En mij verachtelijk vertreen?

3. Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER';
Ai, zie op al mijn lijden neer.
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen,
En laat Uw goedheid niet gedogen,
Dat mij de slaap des doods verteer'.

4. Opdat de vijand, die mij haat,
Niet juich' in mijn bedrukten staat,
Mij nooit van God verlaten noeme;
Noch in mijn wank'len zich beroeme,
Dat mij hun overmacht verslaat.

5. Maar, in dit smartelijk verdriet,
Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet.
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER' mijn lofzang wijden,
Die mij genadig bijstand biedt.

1. Hoe lang hebt Gij besloten, Heer,
Mij te vergeten alzo zeer?
Zal 't altijd zijn en nimmer enden?
Wilt Gij U van mij eeuwig wenden,
Die benauwd ben zo langs zo meer?

2. Hoe lang zal nog dat harte mijn,
Vol van angst en van smarte zijn,
En daartoe vol zorgen mits dezen?
Hoe lang zal mijn vijand nog wezen
Mijn verwinnaar tot mijner pijn?

3. Aanzie mij God, Gij zijt mijn kracht;
Troost mijn hart, 't welk U doet zijn klacht,
Wil mijn duister' ogen verklaren,
Dat ik in den slaap niet moet varen
Des doods en daar blijven versmacht.

4. Opdat hij, die mij sterk bevecht,
Niet zegg': hij is nedergelegd;
En dat de vreugd mijner vijanden,
Niet dubbel werd te mijner schande,
Ziende den val van Uwen knecht.

5. Op U, o Heer! staat mijn hoop allein;
Neem weg mijn kruis en nood niet klein,
Wil mij Uwe vreugd wederbringen;
Zo zal ik U loven met zingen,
Voor Uw weldaden in 't gemein.

1. Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Hoe lang verbergt Gij U voor mij?
Hoe lang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door 's vijands hovaardij?

2. Aanschouw toch, antwoord mij, o Heer,
geef aan mijn oog uw daglicht weer,
dat ik in doodsslaap niet verzinke,
en niet des vijands juichkreet klinke"
"Ik overwon, ik sloeg hem neer!"

3. Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Mijn hart juicht om uw zegeningen.
Den Heer zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.

1. Hoe lang, o Heer, vergeet Gij mij?
En tot hoe lang, mijn God, houdt Gij
uw aangezicht voor mij verborgen,
blijf ik nog eenzaam in mijn zorgen?
Hoelang gaat Gij aan mij voorbij?

2. Hoelang, o Here, zal mijn hart
nog zijn vervuld van zorg en smart?
Zie, vol ellende zijn mijn dagen.
Hoe lang zal mij mijn vijand plagen,
die in zijn overmoed mij tart.

3. Heer, antwoord mij, verlicht mijn oog,
dat ik niet inslaap in de dood!
Geef niet mijn vijand stof tot smalen.
Laat hem niet juichend zegepralen.
Val ik - zijn vreugde is zeer groot.

4. Toch, Heer, ik zal niet ondergaan,
op U blijft mijn vertrouwen staan.
Ik wil van uw verlossing zingen
en danken voor uw zegeningen:
Gij, Here, hebt mij welgedaan.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.