Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op gelegenheid:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 96

1. Zing voor de HEER als nooit tevoren.
Zing, heel de aarde, laat het horen:
groot is zijn trouw en majesteit.
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
Nooit gaan zijn macht en roem verloren.

2. De HEER is een geduchte koning;
idolen zijn een schijnvertoning.
Hij schiep de hemel door zijn woord.
Zijn glans en glorie duren voort;
zijn heerlijkheid vervult zijn woning.

3. Erken de HEER in alle landen:
Hij heeft en houdt de macht in handen.
Erken de HEER, kniel voor Hem neer.
Bewijs zijn naam de hoogste eer:
laat offers op zijn altaar branden.

4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde trouw in stand.
Hij oordeelt wie op aarde leven.

5. Hemel en aarde mogen juichen;
laat bos en veld van Hem getuigen.
De HEER, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.

1. Zing voor de HEER als nooit tevoren.
Zing, heel de aarde, laat het horen:
groot is zijn trouw en majesteit.
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
Nooit gaan zijn macht en roem verloren.

2. De HEER is een geduchte koning;
idolen zijn een schijnvertoning.
Hij schiep de hemel door zijn woord.
Zijn glans en glorie duren voort;
zijn heerlijkheid vervult zijn woning.

3. Erken de HEER in alle landen:
Hij heeft en houdt de macht in handen.
Erken de HEER, kniel voor Hem neer.
Bewijs zijn naam de hoogste eer:
laat offers op zijn altaar branden.

4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde trouw in stand.
Hij oordeelt wie op aarde leven.

5. Hemel en aarde mogen juichen;
laat bos en veld van Hem getuigen.
De HEER, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Zing voor de HEER als nooit tevoren.
Zing, heel de aarde, laat het horen:
groot is zijn trouw en majesteit.
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
Nooit gaan zijn macht en roem verloren.

2. De HEER is een geduchte koning;
idolen zijn een schijnvertoning.
Hij schiep de hemel door zijn woord.
Zijn glans en glorie duren voort;
zijn heerlijkheid vervult zijn woning.

3. Erken de HEER in alle landen:
Hij heeft en houdt de macht in handen.
Erken de HEER, kniel voor Hem neer.
Bewijs zijn naam de hoogste eer:
laat offers op zijn altaar branden.

4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde trouw in stand.
Hij oordeelt wie op aarde leven.

5. Hemel en aarde mogen juichen;
laat bos en veld van Hem getuigen.
De HEER, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.

1. Zing voor de HEER als nooit tevoren.
Zing, heel de aarde, laat het horen:
groot is zijn trouw en majesteit.
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
Nooit gaan zijn macht en roem verloren.

2. De HEER is een geduchte koning;
idolen zijn een schijnvertoning.
Hij schiep de hemel door zijn woord.
Zijn glans en glorie duren voort;
zijn heerlijkheid vervult zijn woning.

3. Erken de HEER in alle landen:
Hij heeft en houdt de macht in handen.
Erken de HEER, kniel voor Hem neer.
Bewijs zijn naam de hoogste eer:
laat offers op zijn altaar branden.

4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde trouw in stand.
Hij oordeelt wie op aarde leven.

5. Hemel en aarde mogen juichen;
laat bos en veld van Hem getuigen.
De HEER, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7124183 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Video-opname

1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN Naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond ;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeere.

2. Nu moet uw tong de heid'nen noden;
Meldt allen volken Zijn geboden;
Vertelt Zijn wond'ren en Zijn eer;
Groot en prijswaardig is de HEER',
En vrees'lijk boven al de goden.

3. Al d' afgoon zijn slechts ijdelheden,
Maar God, Die van ons wordt beleden,
Is 't, Die de heem'len heeft gesticht
En voor Zijn Godd'lijk Aangezicht,
Zet eer met majesteit haar treden.

4. Hoe blinkt het alles door vertoning
Van sterkt' en sieraad in Zijn woning!
Geef dan, o allerlei geslacht,
Den roem van heerlijkheid en kracht
Aan Isrels groten God en Koning.

5. Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen;
Zijn Naam wordt nooit genoeg geprezen.
Verheft Zijn deugden, blij te moe;
Brengt in Zijn huis Hem offer toe,
Hem, Die de volken moeten vrezen.

6. Aanbidt Hem need'rig al uw leven,
Hem, Die, in 't heiligdom verheven,
Een Godd'lijk licht van zich verspreidt;
Leer, aarde, voor Zijn majesteit,
Leer voor Zijn Aangezichte beven.

7. Zegt, om de heid'nen te verlichten;
"De HEER' regeert, Die d' aard' wou stichten;
Dies zij, bevestigd t' allen stond,
Nooit wank'len zal op haren grond.
Hij zal naar 't recht de volken richten."

8. Dat zich de hemelen verblijden;
Verheugd zij d' aard', aan alle zijden ;
Verheugd de volheid van de zee.
Het veld spring' op met al het vee,
En 't woud moet juichend God belijden.

9. 't Juich al voor 't Aangezicht des HEEREN.
Hij komt, die d' aarde zal regeren
En richten vol van majesteit:
De wereld zal gerechtigheid,
Het mensdom Zijne waarheid eren.

1. Zingt een nieuw lied den Heer geprezen,
Zingt, gij volken, wilt vrolijk wezen;
Looft en prijst Zijnen Naam altijd,
En verkondigt breed ende wijd
Gods verlossingen groot mits dezen.

2. Laat de heidenen Zijn eer merken,
Maakt gewag van Zijn wonderwerken;
Want hoog verheven is de Heer,
Die gevreesd moet wezen veel meer
Dan d' afgoden in alle perken.

3. Want de goden, die 't volk doen beven,
Zijn gans'ijk niet, want zij niet leven;
Maar God schiep den hemel zeer rein,
Zijn heerlijkheid en kracht niet klein,
Gaan voor Hem; hoog is Hij verheven.

4. Majesteit en kracht t' allen stonden
Zijn in Zijn heilig huis bevonden;
Daarom, gij volken, komt toch hier,
Geeft God den Heere goedertier
Eer en vreze met hart en monden.

5. Looft ende prijst den Heer eendrachtig,
Maakt groot den Name Gods almachtig.
Gij volken brengt Hem met deemoed
Geschenken en veel gaven goed;
Komt in Zijn huis, zijt daar aandachtig.

6. Komt t' samen, doet in Zijn woonsteden
In heiligheid uwe gebeden,
In Zijn woninge tot Hem gaat.
Dat alle mensen met der daad
Hem vrezen en dienen met vreden.

7. Iegelijk moet nu openbaren,
Dat onz' God heerst en zulks verklaren;
Dies zal 't aardrijk zeer vast'lijk staan.
Als door Zijn hand worden voortaan
Recht'lijk gerichtet alle scharen.

8. Dat de hemelen hen verblijden;
't Aardrijk dat lacht in deze tijden;
't Meer verheffe met vreugd den kop;
't Veld en ook al wat groeit daarop,
En bossen moeten God belijden.

9. De Heer komt, de Heer komt zeer spoedig!
Om 't aardrijk met harten zachtmoedig
Te richten in gerechtigheid
En de volken in billigheid
Te leiden naar Zijn waarheid goedig.

1. Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

2. God gaat de goden ver te boven,
die ijd'le waan die heid'nen loven.
Hij heeft de hemelen gesticht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zijn kracht vervult de heil'ge hoven.

3. Geeft aan den Heer, alle geslachten,
geeft aan den Here lof en krachten.
Gij volken, roemt zijn grote naam,
komt in zijn heiligdom tezaam,
looft Hem, den Heer der hemelmachten.

4. Brengt aan den Heer met reine handen,
brengt aan den Here offeranden,
buigt u in heil'ge feestdos neer,
erkent Hem als den enen Heer,
beeft voor Hem, volken aller landen.

5. Zegt tot de volken; Hij aanvaardde
de heerschappij. Zo staat de aarde
voor altijd zonder wankeling.
Hij richt der volken rechtsgeding,
Hij, die het recht ons openbaarde.

6. In 't lied dat klinkt als Hij zal komen
zijn aard' en hemel opgenomen,
de zee herhaalt het duizendvoud
en door de stilte van het woud
weerklinkt het loflied van de bomen.

7. Zo zal zijn koninkrijk beginnen.
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here.
Zing, aarde, zing zijn naam ter ere.
Zingt voor de Heer met diep ontzag,
boodschapt zijn heil van dag tot dag,
opdat elk volk die lofzang lere.

2. Leer ieder volk zijn glorie prijzen,
leer al de naties eer bewijzen
aan Hem die wonderen volbracht.
Groot is de HEER, geducht in kracht.
Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

3. Afgoden zijn der volken goden,
die weten niet van onze noden.
De Here schiep de hemel wijd.
En waar Hij troont in majesteit,
daar wordt Hem lof en eer geboden.

4. Geeft aan de Here, gij geslachten,
geeft sterkte, heerlijkheid en krachten,
geeft Hem de glorie van zijn naam.
Komt in zijn huis met offers saam.
Geeft eer de Here, alle machten.

5. Buigt, buigt u neer voor God de Here
in heilge feestdos, Hem ter ere.
Beef, aarde, voor zijn aangezicht.
De Here, die de volken richt,
is koning, Hem moet ieder eren.

6. Vertelt de volkeren op aarde:
de Here is het die aanvaardde
het koningschap, de oppermacht.
Vast staat de wereld door de kracht,
waarin Hijzelf zich openbaarde.

7. Naar recht zal Hij de volken leiden.
Dat aard' en hemel zich verblijden.
Juicht, velden, juicht, en ook de zee
met wat daarin is, juiche mee.
Verheugt u, bossen, akkers, weiden.

8. Het juiche al voor God de Here,
want Hij die alles zal regeren,
komt richten in gerechtigheid.
Hij komt in trouw en majesteit,
om ieder volk zijn recht te leren.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.