Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Nieuws

Psalm 30 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 30 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm bestaat uit een dankzegging en lofprijzing en een oproep aan de gemeenschap daarin te delen. De lofprijzingen worden ondersteund door een persoonlijk getuigenis, waarin de psalmist in het openbaar kenbaar maak... Lees meer »

Opinie in OnderWeg: Een psalmberijming voor de 21ste eeuw?

Geschreven op

OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv). De psalmen van De Nieuwe Psalmberijming (DNP) worden hier en daar al in onze kerken gezongen. Lees meer »

Blad 'Confessioneel': De Nieuw(st)e Psalmberijming

Geschreven op

Deze week aandacht voor De Nieuwe Psalmberijming in het blad 'Confessioneel'. Lees meer »

Psalm 76 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 76 afgerond en toegevoegd op de website Deze tekst kan voor ons gevoel iets angstaanjagends hebben. God is hier een ontzagwekkend strijder en een streng rechter tegen wie niemand iets kan inbrengen. We moeten echter het doel niet uit het oog verliezen. Lees meer »

Psalm 69 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 69 afgerond en toegevoegd op de website We hebben in deze psalm te maken met een individuele klacht van een gelovige die een tijd van lijden meemaakt. Hij heeft daarbij het gevoel dat God de verborgene is, omdat Hij niet ingrijpt wanneer zijn vijanden hem het... Lees meer »

Conferentie over de psalmen

Geschreven op

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november is er in Huissen een prachtige kans om zowel inhoudelijk als muzikaal met de psalmen in de weer te gaan. Het thema van het tweedaags symposium is ‘Psalm bijt mens’ rond de vraag hoe we de psalmen zo kunnen lezen en zingen dat ze ons echt raken. Hoo Lees meer »

Psalm 113 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 113 afgerond en toegevoegd op de website. De psalm verkondigt Gods majesteit en verhevenheid. Als zodanig is Hij niet een gelijkwaardige verbondspartner en past ons eerbied en ontzag. Hij ziet naar mensen om. Lees meer »

Psalm 16 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 16 afgerond en toegevoegd op de website. De dichter belijdt dat hij bij God hoort en rekent daarom op zijn bescherming. Na die eerst gevraagd te hebben, vervolgt de psalm met een opsomming wie de HEER voor hem is. Lees meer »

Psalm 118 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 118 afgerond en toegevoegd op de website. De kern van de boodschap kan kort worden samengevat als in het eerste en het laatste vers: ‘Prijs de HEER (iedereen! vs.2-4) want zijn verbondstrouw is eeuwig!’ Lees meer »

Psalm 109 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 109 afgerond en toegevoegd op de website. Veel christenen worden in eerste instantie in verlegenheid gebracht door deze vergeldingspsalm. De roep om wraak en vergelding is immers heel wat anders dan de nieuwtestamentische spiritualiteit van ‘bid voor uw vervol... Lees meer »

Psalm 12 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 12 afgerond en toegevoegd op de website. Deze psalm benoemt het probleem van oneerlijkheid. David ziet steeds minder mensen die te vertrouwen zijn. Onder de mensen lijken list en manipulatie met woorden de kop op te steken. Lees meer »

Psalm 114 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 114 afgerond en toegevoegd op de website. Deze psalm bepaalt ons erbij, dat de HEER de God van Jakob is. Met dat volk had en heeft Hij een bijzonder plan. Ps.114 belijdt deze God als een God van wonderen, wiens werk niet te keren valt. Lees meer »

Psalm 13 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 13 afgerond en toegevoegd op de website. Ps.13 wordt wel beschouwd als een voorbeeldig Israëlitisch gebed: klacht, pleidooi, vertrouwen en lofprijzing. De omstandigheden laten soms geen enkele activiteit meer toe (vgl. Ps.11:3 Lees meer »

Psalm 108 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 108 afgerond en toegevoegd op de website. Ps.108 kan als een profetische compositie na de terugkeer uit de ballingschap opgevat worden, waarbij zowel God als het volk herinnerd worden aan het land dat aan Abraham, Isaak, Jakob en hun zaad beloofd is. Lees meer »

Psalm 136 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 136 afgerond en toegevoegd op de website. Het is duidelijk dat dit levendige lied over Gods goedheid gaat. Door beurtzang moedigen de deelnemers elkaar aan om verder te gaan met deze dankzegging. Lees meer »

Psalm 40 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 40 afgerond en toegevoegd op de website. Deze psalm toont een prachtig principe van het vertrouwen op God. Uitgaande van Gods onveranderlijkheid is de ervaring van het verleden een garantie voor de toekomst. Lees meer »

Psalm 140 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 140 afgerond en toegevoegd op de website. De doodswens voor de vijand kan hier erg hard klinken, maar we moeten ook wijzen op de sluwe pogingen van de vijand om de psalmist te vangen, en ongetwijfeld nadien te doden. Daarbij komt de parallel met Ps.7:16 en 57: Lees meer »

Psalm 98 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 98 afgerond en toegevoegd op de website. Ps.47:6 vertelt, vergelijkbaar met Ps.98, hoe God is opgevaren onder gejuich en onder het geschal van de sjofar, het Hebreeuwse woord voor ‘ramshoorn’. Dit Lees meer »

Psalm 89 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 89 afgerond en toegevoegd op de website. De kernboodschap van deze psalm ligt in de verzen 39-52 waarin de tegenstelling tussen Gods belofte en de realiteit worden betreurd en onbegrip hierover wordt geuit. Lees meer »

Psalm 91 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 91 afgerond en toegevoegd op de website. In deze psalm klinkt de oproep om met de psalmist de Here te belijden en bij de Allerhoogste de woonplaats ten leven te vinden (vs.1-2,9). Dit is veel meer dan in God geloven en Hem bij gelegenheid zoeken. Lees meer »

Psalm 110 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 110 afgerond en toegevoegd op de website. In de psalm komt naar voren dat de HERE een speciale relatie heeft met de vorst in Sion. Hij schenkt aan de koning een erepositie en gebruikt hem om Gods volk te beschermen en de vijanden ten onder te brengen. Lees meer »

Beamsheets voor gebruik in diensten nu te downloaden

Geschreven op

Bij alle psalmen uit De Nieuwe Psalmberijming zijn nu de beamsheets toegevoegd op de website! U kunt deze downloaden naast de tekst van de betreffende psalm: De rest volgt binnenkort! Lees meer »

Psalm 125 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 125 afgerond en toegevoegd op de website. Het is de HERE die voor zijn volk zorgt. Hij beschermt het volk, zoals de bergen rondom Jeruzalem de stad bescherming bieden. Hij die het land aan zijn volk heeft beloofd, zal niet toestaan dat het (steeds) door andere... Lees meer »

Website Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over De Nieuwe Psalmberijming

Geschreven op

Lees hier het artikel over De Nieuwe Psalmberijming op de landelijke website van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Lees meer »

RD: 'Uit welke berijming zingen we zondag?'

Geschreven op

Gepubliceerd op: 31 maart 2016 in het Reformatorisch Dagblad | Tekst Jaco van der Knijff Psalmen in eigentijdse taal, een herziening van de berijming van 1773, Psalmen voor Nu, de berijming van ds. C. J. Meeuse: de initiatieven buitelen over elkaar heen. Lees meer »

Psalm 104 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 104 afgerond en toegevoegd op de website. De boodschap van Ps.104 was toen en nu vooral dat de hele schepping onder de macht en het bestuur van de HERE staat en zijn eigendom is (vgl. Ps.24:1-2). Hij heeft alle macht in de hemel, over de zee en op de aarde. Lees meer »

Psalm 68 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 68 afgerond en toegevoegd op de website. Deze psalm wordt door veel exegeten beschouwd als de meest gecompliceerde tekst uit het Psalter. Het lied wordt gekenmerkt door tekstkritische problemen, door woorden die uitsluitend hier voorkomen en door zinnen die ge... Lees meer »

Psalm 46 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 46 afgerond en toegevoegd op de website. De psalm maakt duidelijk dat de dreiging, zowel op het gebied van natuurgeweld als op het gebied van politiek-militair geweld, slechts beperkt van aard is. Lees meer »

Psalm 71 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 71 afgerond en toegevoegd op de website. In deze psalm blikt de hoorder in de levenswijze van een gelovige Israëliet. Deze wil altijd onder Gods bescherming staan en voortdurend in zijn nabijheid zijn. Deze ervaring kent hij vanaf zijn jeugd. Lees meer »

Psalm 32 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 32 afgerond en toegevoegd op de website. De psalm bezingt de rijke zegen die een mens ervaart wanneer hij vergeving van zonden ontvangt. Deze boodschap gaat hand in hand met een aansporing zonden die men begaan heeft, niet heimelijk weg te stoppen en stil te h... Lees meer »

Psalm 107 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 107 afgerond en toegevoegd op de website. Het centrale thema van Ps.107 is Gods trouw in de vervulling van zijn beloften. Het gaat concreet om de terugkeer uit de ballingschap en herstel in het land. Lees meer »

Psalm 77 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 77 afgerond en toegevoegd op de website. Veel klaagzangen hebben een opbouw van nood en ellende naar bevrijding. Deze opwaartse lijn is hier niet te ontwaren. De psalmist spreekt zijn ernstige aanvechtingen uit, waarin hij zich afvraagt of God het verbond heef... Lees meer »

Christelijk Weekblad: De psalmen zijn onze geestelijke apotheek

Geschreven op

Psalmen zijn wat inhoud betreft onverwoestbaar, maar de meeste berijmingen hanteren op zijn zachts gezegd een wat verouderd taalgebruik. Tijd voor een nieuwe berijming, want ze moeten wel gezongen blijven worden. tekst Rob den Boer, beeld PKN De psalmen zijn onze geestelijke apotheek, zei Luther... Lees meer »

Psalm 124 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 124 afgerond en toegevoegd op de website. Het volk belijdt dat de Here de hulp gaf die het nodig had. Hij heeft gehandeld ten behoeve van Israël. Ondanks de uitzichtloze situatie waar het volk zich in bevond, bleek de Schepper van hemel en aarde, die zich aan... Lees meer »

Psalm 74 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 74 afgerond en toegevoegd op de website. Een centraal thema in dit lied is het langdurige karakter van de onderdrukking en de ballingschap. De psalmist worstelt met de vraag of God hen permanent heeft verlaten en de verwoesting van Jeruzalem voor altijd is (vs... Lees meer »

Psalm 146 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 146 afgerond en toegevoegd op de website. Lees hier de berijming van Psalm 146 U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'. Lees meer »

Psalm 36 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 36 afgerond en toegevoegd op de website. Lees hier de berijming van Psalm 36 U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'. Lees meer »

Psalm 14 en Psalm 53 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 14 en Psalm 53 afgerond en toegevoegd op de website. Deze psalmen zijn bijna identiek. Hetzelfde thema wordt behandeld en dezelfde conclusie wordt getrokken. Het eerste opmerkelijke verschil tussen beide psalmen is het gebruik van ‘God’ in plaats van de naam H... Lees meer »

Psalm 61 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 61 afgerond en toegevoegd op de website. Lees hier de berijming van Psalm 61 U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'. Lees meer »

ND: Zing een vrolijk lied voor Hem

Geschreven op

Bestaande en geliefde psalmberijmingen hebben voor mensen een grote gevoelswaarde beeld anp / Rick Nederstigt 06 november 2015, 03:00 Machteld Meerkerk Deze week verschijnt een nieuwe bundel met psalmen op de oude melodie. Voorzitter Peter Roosendaal: Lees meer »

Interview Reformatorische Omroep

Geschreven op

Beluister hieronder het interview met Arie Maasland en Jan Pieter Kuyper, uitgezonden door de Reformatorische Omroep op 5 november 2015 in het programma 'Aan tafel'. Presentator: Peter Sneep Lees meer »

Dagblad Trouw: Vijf vragen

Geschreven op

Bron: Dagblad Trouw, 5 november 2015 | Redactie religie & filosofie Vijf vragen Jan Pieter Kuyper (42) uit Apeldoorn werkt met enkele anderen aan een nieuwe psalmberijming. Mensen snappen oudere versies steeds minder goed, zo ervaart hij. Lees meer »

EO: De Nieuwe Psalmberijming: Oude wijn in nieuwe zakken

Geschreven op

Beluister hieronder het interview met Arie Maasland en Jan Pieter Kuyper, uitgezonden door de EO via NPO Radio 5 op 5 november 2015 in het programma 'Door De Week'. Lees meer »

Apeldoorns Stadsblad

Geschreven op

Artikel Apeldoorns Stadsblad van 4 november 2015 over De Nieuwe Psalmberijming Lees meer »

Psalm 45 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 45 afgerond en toegevoegd op de website. Lees hier de berijming van Psalm 45 U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'. Lees meer »

EO Visie: 'Oude psalmen verrassend actueel'

Geschreven op

In EO Visie deze week aandacht voor De Nieuwe Psalmberijming en de presentatie van de eerste bundel op 7 november 2015. Lees meer »

Interview RTV Apeldoorn

Geschreven op

Beluister hieronder het interview met ds. Peter Roosendaal, voorzitter van stichting Dicht bij de Bijbel, over De Nieuwe Psalmberijming, uitgezonden door RTV-Apeldoorn. Lees meer »

Recensie bundel De Nieuwe Psalmberijming

Geschreven op

Publicist Frits Tromp schrijft naar aanleiding van het verschijnen van de bundel met 30 nieuw berijmde psalmen van De Nieuwe Psalmberijming het volgende op zijn website: BOEK: DE NIEUWE PSALMBERIJMING Sons Of Korah, Psalmen Voor Nu, Psalm Project, 150 Psalmen Vrij van Huub Oosterhuis, Levensliede... Lees meer »

Psalm 78 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 78 afgerond en toegevoegd op de website. Lees hier de berijming van Psalm 78 U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'. Lees meer »

IKON Kerknieuws: Stichting Dicht Bij de Bijbel presenteert nieuwe psalmberijmingen

Geschreven op

IKON Kerknieuws: Stichting Dicht Bij de Bijbel presenteert nieuwe psalmberijmingen. Lees hier het hele artikel Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 8, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Save the date: 22 november 2024 - Psalmenavond DNP met Psalternatief

Lees meer »

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »